Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-standpunt bij ontwerpdecreet lokaal bestuur
​De VVSG heeft de leden van de Commissie Binnenland van het Vlaamse Parlement een reeks opmerkingen en suggesties bezorgd bij het ontwerpdecreet lokaal bestuur. De behandeling van dit decreet begint op 21 november.

In april 2017 nam de raad van de bestuur van de VVSG een standpunt in over het voorontwerp van decreet lokaal bestuur van enkele weken voordien. De teksten die de Vlaamse regering op 30 juni en 27 oktober goedkeurde, hielden hiermee deels rekening, maar niet helemaal. Daarom bezorgde de VVSG op 20 november aan de leden van de Commissie Binnenland van het Vlaamse Parlement een dossier met drie types opmerkingen en suggesties. Een eerste reeks heeft betrekking op technische fouten en onvolkomenheden in de tekst. Ze kunnen met enkele eenvoudige amendementen worden gerepareerd. De tweede groep heeft betrekking op vereenvoudigingen en het schrappen van overbodige details. Zo vraagt de VVSG bij diverse artikels om niet te voorzien in een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering, maar dit gewoon aan de gemeenteraad over te laten.

De derde reeks zijn duidelijke politieke keuzes. De VVSG is geen voorstander van het behoud van het systeem van de structurele onbestuurbaarheid. Daarnaast is er de uitdrukkelijke vraag naar het versterken van de rol van de raad en de voorzitter van de raad. De VVSG vraagt ook meer garanties voor de betrokkenheid van de gemeenten bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zeker nu het aantal bestuurders wordt beperkt tot vijftien. Tot slot is er het gezamenlijke voorstel van de VVSG, ECG, VVOS en Vlofin voor een aangepaste overgangsregeling naar algemeen directeur, respectievelijk financieel directeur.

Gegeven het zeer grote belang van dit decreet voor het functioneren van de lokale besturen de komende jaren, rekent de VVSG op een grondig debat in het Vlaamse Parlement.

Jan Leroy

Navigatie