Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Basisbereikbaarheid: ons advies
De VVSG gaf advies bij het voorontwerp van decreet Basisbereikbaarheid. We zien heel wat mogelijkheden, zowel voor het overleg tussen gemeenten en de Vlaamse overheid, als voor de organisatie van het  openbaar vervoer in de ruimste zin van het woord.

De proefprojecten laten verhopen dat via de vervoerregioraden de gemeenten daadwerkelijk meer inspraak hebben in het openbaarvervoernetwerk en de (prioritisering van) gewestelijke investeringsprojecten.

Voor de uitrol van de basisbereikbaarheid is er vooral bezorgdheid omtrent de financiering, een voldoende link met ruimtelijke ordening en de maatschappelijke rol van het openbaar vervoer.

Het huidige mobiliteitsdecreet – met o.m. gemeentelijk mobiliteitsplan, samenwerkingsovereenkomsten en subsidieprojecten – wordt geïntegreerd in het decreet basisbereikbaarheid. De in het decreet opgenomen wijzigingen bieden alvast kansen op een administratieve vereenvoudiging.

Hierbij zal, net als voor de concretisering van veel andere elementen uit het decreet, veel afhangen van de bepalingen in het uitvoeringsbesluit.

Navigatie