Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Uitbreiding kinderopvang in uw gemeente?
In veel gemeenten is het aanbod kinderopvang voor baby's en peuters nog te beperkt. De Vlaamse overheid investeert daarom in extra plaatsen kinderopvang voor baby's en peuters. Concreet is er vanaf 2018 een budget voor: 

 • uitbreiding van het aantal nieuwe plaatsen met basissubsidie (nieuwe plaatsen basissubsidie), 
 • uitbreiding van het aantal nieuwe plaatsen met de subsidie voor inkomensgerelateerde opvang (nieuwe plaatsen IKT) 
 • omschakeling van bestaande plaatsen naar plaatsen met de subsidie​ voor inkomensgerelateerde opvang (IKT voor bestaande plaatsen). 

​De Vlaamse overheid hanteert twee programmatiecriteria om te bepalen of uw gemeente al dan niet wordt opgenomen voor nieuwe plaatsen IKT en basissubsidie en/of IKT voor bestaande plaatsen:

 • Het verschil tussen de (geraamde) vraag naar kinderopvang en het aantal vergunde opvangplaatsen in de gemeente
  • De verhouding tussen het aantal plaatsen met een vrije prijs en het aantal plaatsen waar ouders een prijs betalen volgens het inkomen, afgezet tegen de kansarmoede index.

  
In de tekst gepubliceerd door Kind en Gezin Info voor Lokale besturen kunt u nagaan of uw gemeente in aanmerking komt voor deze uitbreiding of omschakeling. Indien uw gemeente niet werd opgenomen kan u alsnog motiveren om in aanmerking te komen (via inspraakmogelijkheid 3: NIEUW - De nood aan extra plaatsen aantonen).  Lees hier meer daarover. 


Inspraak lokaal bestuur: drie mogelijkhedeIn

Kind en Gezin biedt de lokale besturen in het kader van deze oproep drie inspraakmogelijkheden. Twee daarvan zijn nieuw! Als lokale regisseur heeft het lokaal bestuur op die manier inbreng in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied.


1) Kind en Gezin vraagt aan elk lokaal bestuur om een advies te formuleren over de aanvragen binnen de gemeente

Dit advies bepaalt grotendeels welke organisator kinderopvang uiteindelijk binnen de gemeente de subsidie krijgt. 

Dit advies kan negatief (= dan wordt na aanvaarding door Kind en Gezin van de motivatie de aanvraag uitgesloten) of positief zijn over de concrete aanvragen door een organisator. Een positief advies neemt de vorm aan van een score. Deze score wordt gegeven aan de hand van de door het lokaal bestuur vastgelegde beoordelingscriteria en –procedure. Deze criteria en procedure worden het best opgesteld in samenspraak met het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Kind en Gezin zal rekening houden met het advies indien het beoordelingskader kenbaar werd gemaakt aan de (huidige én potentieel toekomstige) organisatoren van kinderopvang in de gemeente voor 30 juni 2018.

De criteria moeten duidelijk, objectief, niet-discriminerend en aanvullend op de criteria van Kind en Gezin zijn.

Download hier voorbeelden van criteria.

Deze nota  kan u als lokaal bestuur gebruiken als houvast bij deze uitbreidingsronde kinderopvang en om uw adviesrol als lokaal bestuur hierbij stevig vorm te geven


2) NIEUW - Beslissen over de soort aanvragen: uitbreiding of omschakeling

Komt uw gemeente in aanmerking voor uitbreiding van het IKT-plaatsen? Maar wil u ook omschakeling van bestaande niet of beperkt gesubsidieerde plaatsen naar T2B (subsidie voor inkomensgerelateerde opvang) mogelijk maken? Of omgekeerd, komt uw gemeente in aanmerking voor omschakeling, maar zijn er in uw gemeente geen bestaande kinderopvangvoorzieningen die interesse hebben in de IKT-subsidie en wil u vooral nieuwe IKT-plaatsen mogelijk maken? 

Dat kan! Dien de motivatie hiertoe in bij Kind en Gezin via het Formulier Advies Soort Aanvragen voor 30 juni 2018. Na de beoordeling van uw aanvraag zal Kind en Gezin de programmatie aanpassen. 
Opgelet: in de gemeenten waar zowel aanvragen voor omschakeling als voor nieuwe plaatsen mogelijk zijn, zal er door Kind en Gezin voorrang worden geven aan de aanvragen voor omschakeling.


3) NIEUW - De nood aan extra plaatsen aantonen

De lokale besturen krijgen de kans om op basis van cijfergegevens aan te tonen dat de specifieke situatie in hun gemeente meer IKT-plaatsen behoeft dan berekend in de programmatie. Op die manier zullen er nog 75 extra plaatsen verdeeld worden.

Deze cijfergegevens moeten afkomstig zijn van het Lokaal Loket Kinderopvang, unieke registraties zijn (=elke opvangvraag werd slechts éénmaal geregistreerd) en alle vergunde opvang in de gemeente moet zijn informatie hebben doorgegeven aan het Lokaal Loket Kinderopvang.

Wil u kans maken op een deel van deze extra plaatsen? Verstuur dan het Formulier Input Lokaal Loket voor 30 juni 2018 naar Kind en Gezin. 


Ook als uw gemeente do​or Kind en Gezin werd opgenomen in de programmatie voor uitbreiding kinderopvang kan u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de toewijzing van de 75 extra IKT-plaatsen. Kind en Gezin zal als volgt tewerk gaan: 

 • Er wordt voorrang gegeven aan gemeenten waar het beoogde percentage plaatsen met inkomenstarief ten opzichte van het totale kinderopvangaanbod nog niet werd gerealiseerd. Dit percentage is afhankelijk van het aantal kinderen die worden geboren in kansarmoede. 
 • Indien de 75 te verdelen plaatsen nog niet werden toegekend, zullen in tweede instantie ook de gemeentes waar dit percentage reeds behaald werd in aanmerking komen. 

In elk geval zal het lokaal bestuur de nood moeten aantonen zoals beschreven in de oproep.​


Belangrijk: Als uw aanvraag wordt aanvaard, wordt uw gemeente opgenomen in de programmatie. Organisatoren kunnen vervolgens een aanvraag indienen. Ook deze aanvragen kan u als lokaal bestuur beoordelen, indien u het beoordelingskader kenbaar had gemaakt op 30 juni. Bereid ook het beoordelingskader dus zeker voor als u deze aanvraag indient!

Timing

 • Het lokaal bestuur legt haar beoordelingskader vast, publiceert deze voor de kinderopvangsector en/of dient de formulieren 'advies soort aanvragen' en 'formulier input lokaal loket' in ten laatste op 30 juni 2018
 • Tijdens de eerste helft van juli wordt oproep gelanceerd naar de (toekomstige) organisatoren van kinderopvang.
 • De (toekomstige) organisatoren dienen hun subsidieaanvraag in bij Kind en Gezin voor 10 september 2018.
 • Het lokaal bestuur past haar beoordelingskader toe en adviseert elke aanvraag tot subsidies die betrekking heeft op haar grondgebied. Het lokaal bestuur bezorgt haar advies ten laatste op 30 september 2018 aan Kind en Gezin.

Meer info

Voor meer informatie over het lokaal advies bij een uitbreidingsronde kinderopvang kan u terecht bij Ellen Van Steenberge (ellen.vansteenberge@vvsg.be)​

Navigatie