Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Toezicht en handhaving van illegaal geplaatste textielcontainers
Een inzamelaar die zonder toestemming van de gemeente of haar afvalintercommunale een container plaatst voor de inzameling van textielafval, overtreedt niet alleen het gemeentelijk politiereglement. Het gaat eveneens om een overtreding op het Omgevingsvergunningsdecreet , het Materialendecreet en hun uitvoeringsbesluiten. Het feit of de container op openbaar domein of privaat terrein staat, speelt hier geen rol. Volgens Vlarem mag een erkende geregistreerde inzamelaar textielafval via een textielcontainer inzamelen zonder omgevingsvergunning (voor de geplaatste textielcontainer) als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Een belangrijke voorwaarde is het beschikken over een toestemming of over een opdracht van de gemeente. Indien de inzamelaar hieraan niet voldoet en ook niet over een milieuvergunning beschikt, dan kan men proces-verbaal opstellen voor een overtreding binnen het kader van het Milieuhandhavingsdecreet.

Indien de inzamelaar beschikt over een registratie als inzamelaar, handelaar, makelaar (IHM) kan de OVAM op basis van een proces-verbaal waarin deze overtreding werd vastgesteld, een schorsingsprocedure voor de registratie IHM opstarten. Het volstaat om de OVAM hiervan op de hoogte te brengen. Een overtreding vastgesteld louter op basis voor het overtreden van het gemeentelijk politiereglement is onvoldoende om de erkenning registratie van een inzamelaar als IHM te schorsen.

De inzameling van textielafval afkomstig van de huishoudens valt onder de zorgplicht van de gemeenten, zoals vermeld in artikel 26 van het Materialendecreet. Dit betekent dat de gemeente of de afvalintercommunale waar ze vennoot is, de inzameling van textielafval kan organiseren. Het gaat om inzameling aan huis, via containers op straat en op het recyclagepark. Naast de hierboven gestelde wettelijke bepalingen is het ook belangrijk dat de gemeente, om de zorgplicht over textiel op te kunnen nemen, de inzameling regelt via het gemeentelijk politiereglement.

Materialendecreet art.11 en 12§1, art. 26

Vlarem II, bijlage 1, indelingslijst, rubriek 2, uitzonderingen, 9°.

Vlarema art. 6.1.3.5.

OVAM contact: lydia.putseys@ovam.be

VVSG contact: lieselot.decalf@vvsg.be​​

Navigatie