Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ouders tevreden over kinderopvang georganiseerd door gemeente en OCMW
​Opvang van schoolgaande kinderen​

Tientallen lokale besturen organiseren zelf een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang waar schoolgaande kinderen voor- en naschools, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen worden opgevangen.

Uit de tevredenheidsmeting 2017 bij ouders over de opvang van hun kind, blijkt dat die best tevreden zijn over deze door lokale besturen georganiseerde buitenschoolse  opvang. Meer dan 9 van de 10 ouders beaamt dat hun kind graag naar de opvang gaat.

De ouders die de tevredenheidsmeting invulden, zijn vooral tevreden over de bereikbaarheid van de medewerkers (ouders hebben echt het gevoel altijd iemand te kunnen bellen of spreken tijdens de opvang), het gezond en aangepast eten en drinken in de opvang en de speelmogelijkheden. Er is volgens ouders genoeg ruimte om te spelen, het spelaanbod is voldoende aangepast aan de leeftijd en interesses van het kind en de kinderen spelen voldoende buiten. Ouders vinden de opvang ook proper.

Wat kan volgens ouders beter? Slechts 3 op 4 van de ouders weet hoe een klacht in te dienen. Ook de factuur kan duidelijker: 1 op 10 van de ouders geven aan dat ze niet altijd begrijpen wat er op de factuur van de opvang staat. Ouders geven ook aan dat ze onvoldoende weten wat hun kind tijdens de opvang doet: kinderbegeleiders vertellen op de afhaalmomenten onvoldoende over hoe het met een kind gaat in de opvang.

Opvang van baby's en peuters 

De ouders zijn minstens even tevreden over de opvang van hun baby of peuter in een door een lokaal bestuur georganiseerd kinderdagverblijf (groepsopvang baby en peuter) en bij een onthaalouder aangesloten bij een door een lokaal bestuur georganiseerde dienst voor onthaalouders (gezinsopvang baby en peuter). 

Ouders voelen zich absoluut welkom in de opvang en er is een goede vertrouwensband tussen de ouders en de medewerkers in de opvang (kinderbegeleiders, verantwoordelijken enz.). Quasi 100% van de ouders denkt dat zijn kind graag naar de opvang gaat. 

Deze hoge tevredenheid is grotendeels te danken aan het feit dat de opvang op maat van het kind werkt en rekening houdt met de interesses en de leeftijd van het kind,  dat het kind nieuwe dingen leert in de opvang en dat er tijd gemaakt wordt voor de ouders en het kind tijdens breng- en haalmomenten. Ouders kennen de regels en afspraken van de opvang, krijgen de nodige informatie over hun kind en ervaren dat zij ook steeds ergens terecht kunnen  met vragen. 

Ouders ervaren de opvangruimtes ook als voldoende ruim, proper en aangepast aan de opvang. 

Ouders wier kind wordt opgevangen in een kinderdagverblijf zijn het minst tevreden over de rust- en slaapmogelijkheden (deze ontevredenheid wordt niet gedeeld door ouders wiens kind wordt opgevangen door een onthaalouders). 

10% van de ouders, ongeacht of ze nu gebruik maken van een groeps- of gezinsopvang, vindt dat hun kind onvoldoende buiten speelt in de opvang.  

1 op 10 van de ouders weet ook onvoldoende of niet hoe ze een klacht kunnen indienen over de opvang. 

Deze resultaten werden verzameld via www.tevredenheidopvang.be, het online instrument dat het VVSG-Steunpunt Kinderopvang ter beschikking stelt aan kinderopvangvoorzieningen van lokale besturen.

Ann Lobijn

Navigatie