Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Strijd tegen terreur: casusoverleg legt verantwoordelijkheid waar ze moet liggen
​Casusoverleg tussen dragers van het beroepsgeheim (doc. 54 1910/001, wetsvoorstel Terwingen, overgenomen in wetsontwerp "Potpourri 5" van minister van Justitie Geens) zou in de praktijk volgens de VVSG efficiënter zijn dan individuele OCMW-personeelsleden te verplichten om signalen van terroristische misdrijven of mogelijkse radicalisering aan de procureur des Konings te melden (doc. 54 2050/007, wetsvoorstel Van Peel).

Casusoverleg geeft  politie, parket, hulpverleners en andere actoren immers de mogelijkheid om in verontrustende situaties gestructureerd te overleggen zonder de privacy of het geheim van het onderzoek te schenden. Zo kunnen ze situaties van bv. familiaal geweld, kindermishandeling en radicalisering efficiënter aanpakken, ook vóór er een misdrijf gepleegd werd. Bij ernstige aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan men dit nu  al melden aan het parket zonder dat men zijn  beroepsgeheim schendt (door beroep te doen op de 'noodtoestand').

Het wetsvoorstel Terwingen geldt verder niet  enkel voor de instellingen van sociale zekerheid uit het wetsvoorstel Van Peel maar is van toepassing op iedereen die onder de toepassing van art. 458 van het Strafwetboek valt en bijgevolg gebonden is door het beroepsgeheim, bijvoorbeeld ook hulpverleners bij CAW's of geneesheren. In afwachting van een globale regeling door "Potpourri 5" zou de essentie van dit wetsvoorstel al kunnen ingevoerd worden voor de instellingen van sociale zekerheid, wat precies het toepassingsgebied is van het wetsvoorstel Van Peel e.a.

Casusoverleg sluit ook perfect aan bij de werking van de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC) (omzendbrief van 21 augustus 2015 van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie). Deze LIVC's worden opgericht en voorgezeten door de burgemeester als een multidisciplinair overlegplatform om informatie uit te wisselen tussen bestuurlijke overheden, politie en hulpverleningsorganisaties om zo de brug te slaan tussen hulpverlening en veiligheidsactoren en een preventief beleid tot stand te brengen dat o.a. radicalisering voorkomt. Ook het OCAD beschouwt het LIVC als een belangrijke filter en gaf in de media aan er geen voorstander van te zijn om alle informatie onmiddellijk en ongefilterd in het juridisch apparaat te brengen.

Eerder gaven de OCMW's al aan niet gewonnen te zijn voor een algemene actieve meldingsplicht voor alle personeelsleden aan de Procureur des Konings. De VVSG hoopt dat de federale parlementsleden deze verzuchting zeer ernstig overwegen alvorens over te gaan tot stemming van het wetsvoorstel Van Peel donderdag a.s. in de plenaire.  

piet.vanschuylenbergh@vvsg.be

Navigatie