Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Sociale fraude: OCMW’s en beroepsgeheim


Door het beroepsgeheim mogen hulpverleners niets van wat ze over cliënten vernemen of ontdekken bij de uitoefening van hun functie aan anderen bekendmaken. De wettelijke basis hiervoor staat in artikel 458 van het Strafwetboek, dat ook de belangrijkste uitzondering maakt in geval een procureur de hulpverlener in het kader van een strafonderzoek vordert om in rechte getuigenis af te leggen. Het gaat hier om een spreekrecht van de hulpverlener. In artikel 458bis van het Strafwetboek wordt er ook uitzondering gemaakt op het beroepsgeheim, vooral ter bescherming van minderjarigen en in geval van huishoudelijk geweld. Hoewel er, gezien de vertrouwensrelatie met de cliënten, in OCMW's (en bij uitbreiding de ganse hulpverleningssector) behoedzaam wordt omgesprongen met het beroepsgeheim, is het logisch dat OCMW's in de wettelijk toegestane situaties en op basis van de geijkte procedures hun medewerking verlenen aan een gerechtelijk onderzoek, ook in zaken van sociale fraude. nathalie.debast@vvsg.be, peter.hardy@vvsg.be

Navigatie