Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Sneller en slimmer werven en selecteren: zes stappen
Enkele suggesties om sneller en beter te werven en te selecteren.

Stap 1.     De functieprofielen, de wervings- en selectievoorwaarden worden uit de lokale rechtspositieregeling gehaald zodat de aanstellende overheid meer ruimte krijgt. Bij een vacature  kan de aanstellende overheid gericht rekruteren en selecteren . In de mate de aanstellende overheid  algemene regels over werving en selectie en/of over functieprofielen vastlegt moet er uiteraard met de vakorganisaties onderhandeld worden (toepassing Wetgeving Vakbondsstatuut).

Stap 2.     De aanstellende overheid maakt werk van generieke profielen, zodat medewerkers vlotter inzetbaar worden volgens de behoeften van de dienst.

Stap 3.     De aanstellende overheid maakt volop gebruik van slimme wervingspools. Ze legt na een niet-vergelijkende selectie voor een algemeen profiel een werfreserve aan, bijv. voor een 'medewerker op B-niveau'. Eenmaal een bepaalde functie vacant komt wordt een tweede selectie georganiseerd onder de kandidaten van de pool, dit keer gericht op de functie.

Stap 4.     Besturen die dit wensen kunnen de aanstellingsbevoegdheid delegeren naar de secretaris en zelfs naar een leidinggevend personeelslid.

Stap 5.     Besturen die het wensen kunnen de bevoegdheid over het organogram delegeren naar de secretaris.

Stap 6.     Gemeenten die dit wensen kunnen de bevoegdheid over de rechtspositieregeling en/of de personeelsformatie delegeren naar het schepencollege. Deze delegatiemogelijkheid bestaat niet voor de OCMW's.

Stap 1 tot en met stap 6 kunnen ook in een andere volgorde toegepast worden.

 marijke.delange@vvsg.be, stafmedewerker gemeentepersoneel T 02-211. 55.34.

Navigatie