Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Samenwerking gemeente-OCMW heeft geen btw-gevolgen
​Een gemeente die diensten levert aan het OCMW of omgekeerd, moet hiervoor geen btw aanrekenen, ook al heeft deze samenwerking een impact op de gemeentelijke dotatie. Dat blijkt uit een recente btw-circulaire.

De voorbije maanden was de vraag gerezen of er btw-gevolgen zijn wanneer gemeenten en OCMW 's aan elkaar diensten of goederen leveren, zeker wanneer dat een gevolg heeft voor de gemeentelijke dotatie. Impliciet kan dit immers beschouwd worden als een vergoeding voor de dienstverlening, waardoor mogelijk ook een btw-plicht ontstaat. Eind 2017 heeft de FOD Financiën een einde gemaakt aan die onzekerheid, en de zaak zelfs uitgebreid naar de relatie met extern verzelfstandigde agentschappen. In een nieuwe lijst met veel gestelde btw-vragen en -antwoorden, luidt het standpunt nu als volgt: 'De administratie aanvaardt dat dergelijke dienstprestaties onder bezwarende titel door een gemeente aan haar eigen OCMW of extern verzelfstandigd agentschap dan wel dergelijke prestaties door het OCMW aan de eigen gemeente of extern verzelfstandigd agentschap, ongeacht de omvang ervan, niet leiden tot concurrentieverstoring. (...) Dit heeft voor gevolg dat respectievelijk de gemeente dan wel het OCMW als niet-belastingplichtige wordt aangemerkt voor het verrichten van deze handelingen.'

Door dit standpunt verdwijnt één mogelijke belemmering voor een intensere samenwerking tussen gemeente en OCMW. Daarmee resten nog twee belangrijke federale financiële knelpunten wanneer gemeenten of  OCMW 's medewerkers naar elkaar zouden willen overdragen. Het gaat enerzijds om de gevolgen voor de pensioenfactuur en anderzijds om de effecten op de subsidies uit de Sociale Maribel. De VVSG probeert momenteel ook hier naar oplossingen te zoeken.

Jan Leroy

Navigatie