Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Samenwerking gemeente-OCMW: kunnen besturen voor aanwerving putten uit elkaars wervingsreserve?
De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW 's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet er nog veel regelgevend werk gebeuren. Deze toekomstige samenwerking brengt heel wat vragen met zich mee.
Vanaf nu schotelen wij u wekelijks een interessante vraag voor! Wilt u graag meer informatie of hebt u zelf een vraag? Op de webstek www.samenwerkinggemeenteOCMW.be vindt u alle info!


Voor het beantwoorden van deze vraag moeten we een onderscheid maken tussen een bestaande wervingsreserve die enkel de gemeente aangelegd heeft en een toekomstige aan te leggen wervingsreserve, die door beide besturen samen kan aangelegd worden.


a) Wanneer de gemeente over een bestaande wervingsreserve beschikt waaruit het OCMW zou willen putten om een vacante OCMW-functie in te vullen, kan ze van die wervingsreserve in principe geen gebruik maken omdat gemeente en OCMW twee aparte juridische besturen zijn.
De enige uitzondering die wij zien, is dat het OCMW voor een tijdelijke functie afwijkt van de gewone sollicitatieprocedure (in de plaatselijke RPR nagaan wat mogelijk is), maar dan zal de  aangestelde OCMW-medewerker geen interne loopbaanrechten hebben.
Daarnaast is er wel personeelsmobiliteit mogelijk tussen gemeente en OCMW. Als de gemeente eerst het personeelslid uit de werfreserve aanwerft en het personeelslid dan vervolgens:
- ofwel overdraagt naar het OCMW (artikel 104 §4 Gemeentedecreet),
- ofwel na een procedure van externe personeelsmobiliteit bij het OCMW aangeworven wordt.


Maar dat zijn omslachtige werkwijzen en in de tweede piste (procedure externe personeelsmobiliteit) is het niet gegarandeerd dat de betrokken medewerker als beste kandidaat uit de procedure komt.
Een mogelijkheid is dat de gemeente de aanwerving doet en dan kan die persoon via externe personeelsmobiliteit bij het OCMW aangeworven worden. Belangrijk is daarbij wel dat beide besturen (zowel gemeente als OCMW) de mogelijkheid van externe mobiliteit tussen beide besturen in de eigen Rechtspositieregeling hebben opgenomen.

b) Als de wervingsreserve nog moet aangelegd worden, kunnen OCMW en gemeente ervoor kiezen om een gezamenlijke sollicitatieprocedure te voeren en, eventueel, een gezamenlijke wervingsreserve aan te leggen. Zie 
art 115/1 OCMW-decreet, art. 116bis Gemeentedecreet en het besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 2011 over externe personeelsmobiliteit. Meer info en tips voor een concrete werkwijze vind je in onze nota met Vraag en Antwoord over externe personeelsmobiliteit zie de VVSG-nota MDL d1119 , vanaf vraag 22).

Ook  in het (voorontwerp) Ddecreet Lokaal Bestuur, wordt in de mogelijkheid voorzien om samenwerkingsovereenkomsten te sluiten voor de gezamenlijke werving en selectie van personeel van gemeente en OCMW met de eventuele aanleg van een gemeenschappelijke wervings- (of bevorderings-)reserve., naast het genoemde besluit inzake externe personeelsmobiliteit.
Het is op zich wel de bedoeling om de bestaande Rechtspositiebesluiten te herdenken en te wijzigen; misschien komt daar nog een en ander aan bod, maar daar hebben we op vandaag nog geen zicht op.
 

Navigatie