Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Maatschappelijk werkers die een landschapsbureau delen, kan dat?
De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW 's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet er nog veel regelgevend werk gebeuren. Deze toekomstige samenwerking brengt heel wat vragen met zich mee.
Vanaf nu schotelen wij u wekelijks een interessante vraag voor! Wilt u graag meer informatie of hebt u zelf een vraag? Op de webstek www.samenwerkinggemeenteOCMW.be vindt u alle info!

In het uitvoeren van de maatschappelijke dienstverlening zijn de medewerkers van de Sociale Dienst binnen het OCMW gebonden door het beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim is niet individueel maar gezamenlijk. Maatschappelijke werkers mogen dus een bureauruimte delen. Het gezamenlijk beroepsgeheim houdt onder meer in dat een maatschappelijk werker het dossier van een cliënt kan overnemen van een collega indien nodig, dat men dossiers met collega's kan bespreken op een teamoverleg enzoverder. Het betekent wel dat informatie over cliënten die verzameld wordt in het kader van maatschappelijke dienstverlening binnen de sociale dienst moet blijven en niet binnen het bestuur mag gedeeld worden.

Praktisch gezien moeten volgende zaken gegarandeerd worden:

-        Maatschappelijk werkers moeten de mogelijkheid hebben om in afzondering met hun cliënten te spreken (spreekkamers). Deze spreekkamer mag uiteraard wel worden gedeeld met andere diensten.

-        Personeelsleden van buiten de Sociale Dienst mogen geen toegang hebben tot dossiers van maatschappelijke dienstverlening, ook niet "per ongeluk" doordat een dossier op een bureau blijft liggen. Dit geldt natuurlijk a fortiori voor toegang tot digitale dossiers en informatie.

-        Maatschappelijk werkers moeten de mogelijkheid hebben om in afzondering telefoongesprekken te voeren met cliënten en met derden, waarbij privacygevoelige informatie met of over cliënten kan uitgewisseld worden.

Hoe men dit het beste kan garanderen zal verschillen en is afhankelijk van de lokale situatie. Maar het is goed dat bovenstaande elementen zo vroeg mogelijk worden meegenomen in een eventueel (her)inrichtingsproject.

 

 

Navigatie