Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Rookverbod horeca - wie zorgt voor de handhaving?


Sinds 1 juli 2011 geldt een algemeen rookverbod voor alle horeca-inrichtingen, inclusief cafés, bars, discotheken en casino’s. Zoals ondertussen ruimschoots in de media aan bod kwam, kunnen rokers nog wel terecht in rookkamers of op niet-gesloten terrassen. Op onze website vind je alle informatie hierover.

De Tabak- en alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid, samen met het FAVV, kijkt toe op de naleving van het rookverbod.  Deze diensten zijn niet altijd bekend bij een persoon met een klacht, waardoor hij/zij al snel bij de politie terechtkomt. 

De politie kan op basis van artikel 10 van de wet van 22 december 2009, waarin verwezen wordt naar artikel 11 e.v. van de wet van 24 januari 1977, overtredingen op de rookwetgeving vaststellen.  Als de politie een proces-verbaal opmaakt, dient ze deze volgens artikel 11§3 (wet 1977) over te maken aan de juridische dienst van de FOD Volksgezondheid.  Die kan een minnelijke schikking voorstellen.  Indien de overtreder de betaling van deze publieke vordering weigert, wordt het dossier overgemaakt aan het parket. Op vraag van de VVSG heeft de controledienst ook voorzien in een opvolgingssysteem, waardoor politiediensten op de hoogte gebracht kunnen worden van de afhandeling van de doorgestuurde pv’s.

Eerstdaags richt de Tabak- en alcoholcontroledienst een brief aan alle burgemeesters en aan alle korpschefs, met uitgebreide toelichting over de wetgeving, de procedure i.v.m. de opvolging van de pv’s, de brochure voor uitbaters van horecazaken en de nodige contactgegevens van de controledienst. 

Door het rookverbod kunnen zich nieuwe uitdagingen stellen voor gemeenten: geluidsoverlast, netheid op openbaar domein, …  Gemeenten die hieromtrent maatregelen nemen of creatieve oplossingen hebben bedacht, kunnen dit melden via bart.palmaers@vvsg.be (02 211 56 36)

Navigatie