Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Resultaten enquête dienstverlening VVSG Internationaal, 2014-2016


Verslag enquête dienstverlening 2014-2016, VVSG Internationaal

 

Uw stem telt! Daarom stuurde VVSG Internationaal aan het begin van 2017 een bevraging uit om haar dienstverlening in de periode 2014-2016 te evalueren. De enquête werd aangevuld met individuele bezoeken aan 6 gemeenten. Van de 155 respondenten aan de enquête is 65% (deeltijds) ambtenaar mondiaal beleid en 25% is schepen voor onder meer lokaal mondiaal beleid; 10% van de respondenten oefent een andere functie uit. Een groot deel van de respondenten is afkomstig uit de Provincie Antwerpen, ongeveer 33%. De overige 4 provincies vertegenwoordigen elk 15 tot 17% van de respondenten. Voor Brussel is dit 3%. 51% van de respondenten werkt in een gemeente die een Vlaamse Impulssubsidie Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking ontving.

 

 

In de periode 2014-2016 had 72% van de respondenten (n=149) persoonlijk contact met VVSG Internationaal. Voor de gemeenten die een Vlaamse Impulssubsidie Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking ontvingen ligt dit contact veel hoger. Daar had 94% persoonlijk contact met VVSG Internationaal, waarvan 71% meerdere keren per jaar tot wekelijks. Aangehaalde redenen waarom er geen contact was de voorbije jaren zijn onder meer recente aanstelling, een gebrek aan tijd en geen nood aan begeleiding.

 

Tevredenheid

De tevredenheidsgraad over de dienstverlening van VVSG Internationaal ligt hoog.

 

"Ik kon met al mijn vragen en problemen terecht bij de VVSG medewerkers. Dit gebeurde telkens op een aangename manier. Het meedenken was altijd in dialoog en constructief."

 

Enkele cijfers:

 • 85% van de respondenten (n=105) die advies en begeleiding hebben ontvangen van VVSG Internationaal beoordelen dit advies en begeleiding als goed of zeer goed.
  (quotering: van zeer zwak tot zeer goed)

 

 • 89% van de respondenten (n=133) beoordeelt het informatiemateriaal van VVSG Internationaal als goed of zeer goed.
  (quotering: van zeer zwak tot zeer goed)

 

 • 98% van de respondenten (n=85) beoordeelt de vormingen van VVSG Internationaal als nuttig of zeer nuttig.
  (quotering: van helemaal niet nuttig tot zeer nuttig)

 

 • 97% van de respondenten (n=90) boordeelt de netwerkbijeenkomsten georganiseerd door VVSG Internationaal als nuttig of zeer nuttig.
  (quotering: van helemaal niet nuttig tot zeer nuttig)

 

 De hoge mate van tevredenheid is onder meer te danken aan de professionaliteit, bereikbaarheid en vriendelijkheid van de VVSG medewerkers; de bereidheid van de medewerkers om zich naar de gemeenten te verplaatsen; het goed onderbouwde en bruikbare informatiemateriaal; en de mogelijkheid tot uitwisseling met collega's van andere gemeenten.

 

"Ik leer als nieuweling nog heel veel bij van de collega's en de organiserende instanties en zie de netwerkbijeenkomsten dus echt als een noodzakelijke ondersteuning voor mezelf en onze dienst."

 

Er is vooral informatie ingewonnen en vormingen gevolgd over lokaal mondiaal beleid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast hebben verschillende respondenten ook advies ontvangen over het Vlaams Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking, stedenbanden en subsidiereglementen. De website en het e-zine van VVSG Internationaal zijn veelvuldig gelezen.

Ongeveer 3/4e van de respondenten (n=135) heeft het informatiemateriaal van VVSG Internationaal gebruikt binnen hun beleid. Voor respondenten uit gemeenten met een Vlaamse Impulssubsidie is dit zelfs 93%. Het materiaal werd onder meer gebruikt als inspiratie; voor beleidsvoorbereiding; voor sensibilisering; in de mondiale adviesraad; en voor het opzetten van acties, onder meer rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Slechts iets meer dan de helft van de respondenten heeft deelgenomen aan vormingen georganiseerd door VVSG Internationaal. Vooral tijdsgebrek heeft deelname aan vormingen verhinderd. Andere redenen zijn geen toestemming; lokaal mondiaal beleid is geen prioriteit in het takenpakket; en deelname aan het aanbod van andere actoren, zoals 11.11.11 en de provincies.

 

"Via vormingen worden er fora gecreëerd voor debat waardoor het lokaal mondiaal beleid voortdurend kan worden bijgestuurd in functie van een snel veranderende actualiteit. Inzoomen op specifieke aspecten met externe experts die ruimte laten voor inbreng van de deelnemers is de juiste formule."

 

Ondanks de grote tevredenheid over het aanbod van VVSG Internationaal, beoordeelt slechts 67% van de respondenten (n=139) de bijdrage van VVSG Internationaal tot een verhoogde kwaliteit van het eigen lokaal mondiaal beleid als goed of zeer goed. 28% beoordeelt deze bijdrage als gemiddeld, slechts 5% als zwak. Voor de respondenten uit Impulsgemeenten is deze boordeling iets hoger. Daar beoordeelt 74% de bijdrage als goed of zeer goed (quotering van zeer zwak tot zeer goed).

Aandachtspunten voor VVSG Internationaal

Zowel uit de enquête als uit de individuele bezoeken komen een aantal aandachtspunten voor VVSG Internationaal naar boven.

1. VVSG Internationaal moet nog sterker inzetten op de inburgering van het concept Lokaal Mondiaal Beleid.

2. Teveel herhaling in het aanbod en informatie moet vermeden worden.

3. Er is nood aan meer informatiemomenten en uitwisseling over zeer concrete thema's.

4. Geografische bereikbaarheid is belangrijk. Vormingen van volledige dagen ipv halve dagen kunnen lange verplaatsingen beter verantwoorden.

5. Er is nood aan meer aandacht voor kleinere gemeenten, aan materiaal en advies dat ook voor hen van toepassing is. Het gevoel heerst dat de begeleiding soms teveel toegespitst is op grotere steden en gemeenten.

6. Uitwisseling en interactie met collega's van andere gemeenten is erg belangrijk. VVSG Internationaal moet hierop dus blijven inzetten, onder meer op uitwisseling tussen gemeenten met gelijkaardige contexten (grootte). Er is ook vraag om praktijkenvoorbeelden (wat werkt, maar ook wat niet werkt) op een meer structurele manier bij te houden en te delen.

7. VVSG Internationaal moet haar aanbod blijven afstemmen met andere actoren, zoals 11.11.11 en de provincies.

8. VVSG Internationaal moet de vinger aan de pols houden wat betreft nieuwe ontwikkelingen binnen de sector van mondiaal beleid om zo haar vormingen en publicaties relevant en up-to-date te houden.

9. VVSG Internationaal heeft een belangrijke rol te spelen als belangenbehartiger. Het is vaak moeilijk om lokaal mondiaal beleid sterk op de gemeentelijke agenda te plaatsen, zeker nu de specifieke subsidies voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking wegvallen. VVSG moet erover waken dat dit beleidsdomein onder de aandacht blijft, zowel op Federaal, Vlaams als lokaal niveau.

 

 

Navigatie