Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Auteursrechten bij kopiëren: nieuw raamakkoord in laatste rechte lijn
De lokale besturen betalen auteursrechten voor het kopiëren van auteursrechtelijke beschermde werken.

Tot en met 2017 was er hierover een raamakkoord tussen de verenigingen van lokale besturen en Reprobel, de dienst die de rechten int. Het akkoord omvatte de gemeenten, OCMW's en politiezones. In dat raamakkoord was een forfaitair tarief bepaald per kopie en een forfaitair aantal kopieën per relevant (t.t.z. wel administratief personeel, geen arbeiders) personeelslid.

Het gemak van dergelijk raamakkoord bestaat erin dat de besturen dan geen aangifte moeten doen op grond van reële cijfers. Die cijfers achterhalen en bijhouden vraagt nl. enige inspanning. Bovendien kan Reprobel bij onrealistische cijfers komen controleren.


2018

Het nieuwe raamakkoord zal gelden vanaf 2018. Volgens de verenigingen en de besturen zijn de tarieven te hoog. In 2017 werden de tarieven aangepast als gevolg van gewijzigde wetgeving. De onderhandelingen over het nieuwe raamakkoord zijn nog volop bezig maar zullen weldra afgerond zijn.

Omdat er nog geen akkoord is, ontvangen de gemeenten, OCMW's en politiezones voor 2018 geen aangifteformulier als ze aangesloten waren bij het vorige raamakkoord. De andere besturen zullen wel een aangifteformulier (hebben) ontvangen. Dit geldt ook voor intercommunales en hulpverleningszones die tot vandaag niet in de voormelde raamakkoorden opgenomen zijn. Zij dienen bijgevolg wel aangifte te doen, waarna een factuur zal volgen.


Hoe aangeven?

Met het raamakkoord kan de VVSG de betrokken lokale besturen evenwel niet binden ten overstaan van Reprobel. Elk bestuur wordt altijd individueel aangesproken door Reprobel. In de aangifte die het bestuur als reactie daarop moet doen, zal het aangeven 1) van het raamakkoord met forfaitair tarief gebruik te willen maken of 2) liever zelf aangifte te doen en het raamakkoord niet te gebruiken.

Bij verzelfstandiging van diensten dient het bestuur door te geven aan Reprobel hoeveel relevante personeelsleden in de nieuwe structuur aan de slag zijn en aldaar belast moeten worden.

 

Van zodra er een nieuw raamakkoord is, delen wij dat mee. Indien de intercommunales en hulpverleningszones een raamakkoord wensen af te sluiten met Reprobel, mogen ze dat aan VVSG laten weten.

Navigatie