Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Minister Peeters behoudt bestaande regels verkoop feestvuurwerk


Op vrijdag 30 oktober 2015 verscheen een KB inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen in het Belgisch Staatsblad (Inforum nr.295592). Met dit zogenaamde KB feestvuurwerk particulieren maakt de minister van Economie en Consumentenzaken de bestaande Belgische reglementering feestvuurwerk (KB van 3 maart 2010) conform met nieuwe en strengere Europese normen (Richtlijn 2013/29).

VVSG werd het voorbije jaar meerdere keren betrokken op overleg bij de FOD Economie over het KB dat vandaag gepubliceerd werd. Op die vergaderingen waren ook vertegenwoordigers van brandweerdiensten, andere overheden en de vuurwerksector aanwezig. Naast de (verplichte) omzetting van de nieuwe en strengere Europese normen werden ook de reeds bestaande en verouderde regels voor het vervoer en het bezit van feestvuurwerk in vraag gesteld. In het bijzonder vroeg de vuurwerksector om een versoepeling van deze hoeveelheden, nu de Europese productnormen strenger zijn en de kwaliteit van producten die in de gespecialiseerde handel verkrijgbaar zijn steeds meer marktconform zijn.

De regels rond producthoeveelheden kunnen door de Europese lidstaten vrij ingevuld worden, Europa verplicht de lidstaten niet om die aan te passen. Daardoor bestaan er vandaag grote verschillen tussen het aantal kilogram feestvuurwerk dat particulieren in België en in onze buurlanden mogen vervoeren of bezitten. In België voeren de inspectiediensten van de FOD Economie samen met de parketten en de politiezones reeds jarenlang strenge controles uit op de verkoop, het vervoer, het bezit en de opslag. Daarnaast voert de FOD Economie elke eindejaarsperiode met de steden en gemeenten een grootschalige informatie- en sensibiliseringscampagne. Die aanpak lijkt te werken, maar kan niet vermijden dat er jaarlijks nog veel incidenten gebeuren.

Gemeenten zijn enkel bevoegd om het (on)veilig gebruik van feestvuurwerk op hun grondgebied te reglementeren en bestraffen. VVSG maakte (na overleg met burgemeesters, sanctionerend ambtenaren, korpschefs en brandweercommandanten) samen met de brandwondencentra herhaaldelijk een ernstig voorbehoud bij de versoepeling van de producthoeveelheden en heeft die bezorgdheden ook op overleg en per brief meegedeeld aan de minister. VVSG wil een duidelijk en streng wettelijk kader op de verkoop en het gebruik van feestvuurwerk, maar vindt het ook positief dat de kwaliteit van producten die in de gespecialiseerde handel verkrijgbaar zijn steeds meer marktconform zijn.

De onderstaande regels zullen voortaan gelden voor de verkoop aan particulieren.

- Minister Peeters behoudt in het gepubliceerde KB de bestaande normen: een particulier mag ook tijdens de komende eindejaarsperiode maximaal 1 kilogram feestvuurwerk vervoeren en bezitten (1 kg Netto Explosieve Massa). De wettelijke basis voor het bezit zit vervat in artikel 265,7° van het KB 23/09/1958 (het zogenaamde ARS) en blijft van kracht. Bovendien is een controle van de leeftijd bij verkoop voortaan verplicht: 12 jaar voor categorie F1 (vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis) en 16 jaar voor categorie F2 (vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats).

Vanaf 2017 is het verboden om feestvuurwerk catgorie F3 te verkopen aan particulieren (vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid). Bepaalde soortegen feestvuurwerk categorie F3 mogen nog tot uiterlijk 2017 verkocht worden (overgangsmaatregel uit een bestaand KB). De burger zal dus enkel nog minder gevaarlijk feestvuurwerk kunnen aankopen en enkel thuis mogen gebruiken.

Het vandaag gepubliceerde KB treedt 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking en zal dus van kracht zijn tijdens de komende eindejaarsperiode.

De inspectiediensten en politiediensten kunnen nog steeds controles uitvoeren op basis van de Wet van 28 mei 1956 en de bestaande omzendbrieven van de parketten. De gemeenten kunnen nog steeds gemeentelijke reglementen maken voor het gebruik van feestvuurwerk tijdens de komende eindejaarsperiode. Inbreuken op gemeentelijke reglementen kunnen strafbaar zijn met een gemeentelijke administratieve sanctie.

De minister werkt ook de komende jaren verder aan de modernisering van de 50 jaar oude wetgeving over vuurwerk (bv. opslag en afschieten), in overleg met de sector en de lokale besturen. VVSG zal dit najaar over de thematiek ook overleggen met de Nederlandse zustervereniging VNG.

Het persbericht van de minister kunt u hier vinden.

Tom De Schepper

Navigatie