Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe regels voor grondverzet op komst
​Vanaf 1 april 2019 geldt een veralgemeende meldingsplicht voor het verplaatsen van grond met voertuigcombinaties vanaf 3,5 ton. De meldingsplicht geldt per traject, niet per vrachtwagen. Voor transport van bijvoorbeeld 100 kubieke meter bodemmaterialen vanaf een werf naar een erkende tijdelijke opslagplaats van uitgegraven bodem (TOP)  is één melding vereist.

 

Kleine uitgravingen apart of gebundeld melden

De veralgemeende meldingsplicht is nieuw voor bijvoorbeeld afvoer van grond van kleine uitgravingen (minder dan 250 kubieke meter) van onderverdacht terrein (bijvoorbeeld gemeentelijk park) naar een andere bestemming. Gemeenten zullen twee mogelijkheden of een combinatie van beide kunnen gebruiken om te voldoen aan deze melding. Via een webtool van de erkende bodembeheerorganisatie kan een dienst elk individueel transport / traject melden. voor vele kleine meldingen kan de gemeente voor een systeem van gebundelde meldingen kiezen. Bij een periodieke melding (bijvoorbeeld 3-maandelijks) van de gemeente aan een erkende bodembeheerorganisatie bezorgt deze een meldingsreferentie aan de gemeente. De gemeente zorgt dat deze meldingsreferentie op de transportbonnen staat. Bij het systeem van gebundelde meldingen moet de gemeente zorgen voor een interne opvolging en tracering van de hoeveelheden grondverzet.

Bij de opslag van grond op TOP's is het al sinds 2004 verplicht om de traceerbaarheidsprocedure van een erkende bodembeheerorganisatie te volgen.                                                 

 

Regels voor bagger- en ruimingsspecie                                                                    

Een andere wijziging is de inkanteling van de regeling over bagger- en ruimingsspecie in het Vlaams Reglement rond bodemsanering en bodembescherming (Vlarebo). Voor ruimingswerken van verdachte waterbodem of ruimingswerken van niet-verdachte waterbodem waarbij méér dan 250 kubieke meter specie vrijkomt, moet vanaf 1 april een technisch verslag beschikbaar zijn, en dat minstens voordat de specie gebruikt wordt. Als er een afgeleverde grondstofverklaring zou zijn, blijft die geldig tot 31 maart 2020. Een waterbodem is verdacht als er in de gracht/waterloop afvalwater of regenwater terechtkomt van gewestwegen, (provinciale wegen) of snelwegen. Bij ruimingen van grachten langs gemeentewegen waarin geen afvalwater wordt geloosd en waarbij minder dan 250 kubieke meter slib wordt geruimd, blijven in het geval van oeverdeponie de principes van de huidige code van goede praktijk van toepassing.  De waterbodem moet kwalitatief voldoen om te mogen deponeren op de oever. Het is aan de opdrachtgever om als een goed huisvader in te schatten of hiervoor al dan niet een analyse en technisch verslag nodig is.  

 

Meer info

Meer info over de nieuwe regels van het Vlarebo vindt u op de websites van OVAM en de erkende bodembeheerorganisaties Grondbank vzw en Grondwijzer vzw

Navigatie