Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Raad van State vraagt transparantie van FOD Financiën
​De federale overheid kan zich niet beroepen op de geheimhoudingsplicht om informatie over ontheffingen van de onroerende voorheffing (OV) niet te delen met de gemeenten. Dat staat in zes arresten die de Raad van State op 13 oktober 2017 velde (inforumnr. 314711), nadat de FOD Financiën aan enkele Brusselse en Waalse gemeenten had geweigerd documenten over te maken ter staving van de ontheffing van de OV.

De negatieve impact van dergelijke ontheffing op de ontvangsten van een gemeente kan aanzienlijk zijn, bijvoorbeeld als ze betrekking heeft op een grote onderneming in een kleinere gemeente. Voor gemeenten is het dan ook belangrijk dat ze tijdig op de hoogte zijn van eventuele minderontvangsten.

Voor de Vlaamse gemeenten staat het Vlaams Gewest en dus de Vlaamse Belastingdienst in voor de inkohiering en invordering van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). Vlaamse gemeenten kunnen wat betreft de OOV maandelijks op de VVSG-website de totale omvang van de hangende bezwaren opvolgen, naast de inkohieringen en de ontheffingen. Daarnaast hebben de Vlaamse gemeenten door een aanpassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit in 2014 sowieso al zicht op de grootste OOV-betalers op hun grondgebied, die ze elk jaar bij de eindafrekening meegedeeld krijgen.

De Raad van State roept de FOD Financiën op om in volledige transparantie aan de gemeenten rekenschap te geven over de wijze waarop zij de vestiging en de invordering van aanvullende gemeentebelastingen uitvoeren. Voor de VVSG gaat dat laatste ook zeker op voor de aanvullende personenbelasting.  

Ben Gilot

Navigatie