Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Project lokale aanpak van radicalisering verlengd
Minister Homans verlengt project "Een lokale aanpak van radicalisering" voor drie jaar

De VVSG is bijzonder verheugd dat de Vlaamse regering het project "Een lokale aanpak van radicalisering" voor drie jaar verlengt. "De lokale besturen zijn de eerste partner in de preventieve aanpak van gewelddadige radicalisering", aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.

De komende periode wil de VVSG verder inzetten op de aanpak van lokale noden en behoeften. Een structurele preventieve aanpak van radicalisering en polarisering staan hierbij centraal. Niet enkel centrumgemeenten, maar ook landelijke gemeenten merken signalen van extreme opvattingen op. De VVSG zal regionale overlegplatformen organiseren om de signalen en bekommernissen te capteren. Daarnaast beperken signalen zich niet tot vormen van zogenaamde "religieuze radicalisering". Binnen het preventieve kader dient aandacht te worden geschonken aan de manier waarop extremen elkaar versterken én de manier waarop lokale medewerkers hierop in kunnen spelen. Het blijft dan ook cruciaal om verder in te zetten op vorming bij lokale besturen. Tot slot blijkt de grootste uitdaging voor de lokale besturen hun rol in het kader van re-integratie van "geradicaliseerde" jongeren. Samen met partners zoals de justitiehuizen en het gevangeniswezen willen we werk maken van een traject dat rehabilitatie in de samenleving mogelijk maakt. 

Sinds januari 2015 staat de VVSG in voor de ondersteuning van de lokale preventie van radicalisering dankzij de steun van de Vlaamse Minister Homans. In deze twee jaar heeft het project een waardevolle ondersteuning geboden aan lokale besturen door expertiseontwikkeling en kennisdeling en door structureel in te zetten op netwerkvorming, belangenbehartiging en internationale uitwisseling. Minister Homans haalt aan dat de preventie van radicalisering en extremisme ook de komende jaren nog hoog op de agenda zal staan. "Daarom kiezen we ervoor om de subsidiëring van de VVSG te verlengen voor drie jaar. Op die manier garanderen we een langetermijnaanpak die erop gericht is iedereen aan boord van onze maatschappij te houden."

Navigatie