Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

De wekelijkse openbare markt, ook voor politieke partijen?
​Een ideale plaats voor sociale contacten, informele gesprekken en het polsen naar de mening van het doelpubliek is voor politici de wekelijkse markt. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen politieke partijen in contact komen met hun kiezers, hun kandidaten kenbaar maken en deel uit maken van die lokale markt. Hoe kunt u daar als marktleider en lokaal bestuur gepast mee omgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen?

Om deze vraag correct te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om te weten wat een ambulante activiteit is en wanneer iemand een standplaats mag innemen op een openbare markt. Zo kan volgens de wettelijke bepalingen een standplaats op een openbare markt enkel toegewezen worden aan de houder van een machtiging ambulante handel of een organisator van 'occasionele verkopen zonder commercieel karakter'.

Een ambulante activiteit (cfr. Art 2, Wet 2005, inforumnr. 203554) wordt omschreven als elke verkoop, tekoopaanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop, aan de consument, van producten en diensten, hetzij door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), hetzij door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. Een politieke partij voldoet niet aan die omschrijving en kan daardoor geen machtiging ambulante handel verkrijgen.

De activiteiten van een politieke partij vallen ook niet onder een van de doelen vermeld in artikel 7 van het KB van 24 september 2006 (gewijzigd door BVR 21/4/2017, inforumnr. 212996 en 310935). Bijgevolg kan er ten voordele van een politieke partij geen vergunning voor 'occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter' uitgereikt worden.

Samengevat betekent dit dat aan politieke partijen geen standplaatsen kunnen toegewezen worden, die deel uitmaken van het wettelijk verplicht plan van de openbare markt.

Als politieke partijen tijdens het marktgebeuren promotie willen voeren, zonder directe mogelijkheid tot verkoop aan de consument, moeten zij vooraf aan het betrokken gemeentebestuur vragen of er naast de standplaatsen vermeld op het wettelijk verplicht marktplan ook een ruimte voorzien wordt voor activiteiten waarvoor geen machtiging vereist is​. 

De gemeente beslist zelf of ze dergelijke activiteiten op de openbare markten toelaat en onder welke voorwaarden.

Meer info Mary-Ann Smits​, economie@vvsg.be

Navigatie