Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Personeelsformatie nog niet afgeschaft
In tegenstelling tot wat sommige besturen denken is de personeelsformatie nog niet afgeschaft. De personeelsformatie als verplicht instrument zal verdwijnen wanneer de Vlaamse regering dit beslist heeft (zie art. 12 en 72 van het Decreet van 3 juni 2016, BS 28 juni 2016). Omwille van de link van de personeelsformatie met de Rechtspositiebesluiten zal dat pas gebeuren als de nieuwe uitvoeringsbesluiten er zijn. De Vlaamse regering mikt daarvoor op het voorjaar van 2018. In het ontwerp Decreet Lokaal Bestuur is de verplichting om een personeelsformatie op te stellen niet meer opgenomen. Dat Decreet Lokaal Bestuur zou in werking treden op 1 januari 2019, uiteraard onder voorbehoud van definitieve teksten (de parlementaire bespreking is bezig).

 Overigens kan de gemeenteraad de bevoegdheid om een personeelsformatie en/of organogram op te stellen delegeren naar het college (en verder). Lees meer over deze en andere delegatiemogelijkheden in het Decreet van 3 juni 2016, waarvan de bevoegdheid over de rechtspositieregeling naar het schepencollege de voornaamste is. 

De VVSG heeft haar rechtspositievoorbeeld voor de gemeenteraad aangepast aan de personeelswijzigingen in de organieke decreten, aan het Vlaams zorgkrediet en aan het toekomstig recht op onbetaald verlof.  Wellicht kan het rechtspositievoorbeeld inspiratie bieden, ook voor het OCMW.  

marijke.delange@vvsg.be, stafmedewerker gemeentepersoneel, T 02-211.55.34.

Navigatie