Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Pedagogische kwaliteit kinderopvang krijgt score
Vanaf 1 april 2018 gaat Zorginspectie na of de kinderopvang van baby's en peuters een minimale pedagogische norm haalt. Bij een inspectiebezoek krijgt één of meerdere dimensies van pedagogische kwaliteit een score: van 1 (onvoldoende) tot 4 (uitstekend).

Bij een score 3 en 4 krijgt u een waardering voor de geleverde kwaliteit. Bij een score 2 krijgt u de vraag een inspanning te doen om uw werking te verbeteren en elke score 2 te verhogen naar 3. U bepaalt zelf uw aanpak voor verbeteringen. U hoeft uw aanpak niet aan Kind en Gezin te communiceren. Zorginspectie kan bij een opvolgingsbezoek wel navragen hoe het staat met de geleverde inspanningen. 

Bij een score 1 start er een opvolgingstraject zodat u de pedagogische kwaliteit verbetert: u maakt zelf een plan van aanpak op, net zoals dit nu al gebeurt bij andere tekorten. Verhoogt je score, dan stopt het opvolgingsproces. Is er nog steeds geen verbetering? Dan gaat Kind en Gezin over naar de volgende stap: aanmaning.

De volgende dimensies van pedagogische kwaliteit worden gescoord: 

1° het welbevinden van het kind; 

2° de betrokkenheid van het kind; 

3° de emotionele ondersteuning van het kind door de kinderbegeleider; 

4° de educatieve ondersteuning van het kind door de kinderbegeleider; 

5° de omgeving (te verstaan als een toegankelijke en stimulerende indeling van de opvangruimtes voor de kinderen met een gevarieerd aanbod aan materialen en activiteiten en een doeltreffende organisatie van tijd en personeel voor de kinderen zoals regelmaat in de dagindeling en continuïteit in de begeleiding);

6° gezinnen en diversiteit (te verstaan als het samenwerken en communiceren met gezinnen, inspraak geven aan en ondersteunen van gezinnen met respect voor de eigenheid van elk gezin). 

Tot en met 31 maart 2018 gebruikt Zorginspectie het monitoringinstrument om de pedagogische kwaliteit in de opvang na te gaan, maar ligt de nadruk op het leren kennen en gebruiken van het monitoringinstrument door alle betrokkenen: de opvang leert de inspecties met het monitoringsinstrument kennen en Zorginspectie stimuleert het gebruik van het zelfevaluatie-instrument. Maar er wordt nog niets gedaan met de scores die uit de afname van het monitoringinstrument komen. Tekortkomingen rond het pedagogisch beleid worden uiteraard opgevolgd. 

Het Ministerieel Besluit met de bepalingen over de pedagogische norm verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2018 (inforumnr. 318426).

Om uw medewerkers voor te bereiden op een inspectiebezoek kunt u aan de slag gaan met het MeMoQ instrument. Om u hierbij te ondersteunen organiseert het VVSG-Steunpunt Kinderopvang een Lerend Netwerk Pedagogische Ondersteuning. Op www.steunpuntkinderopvang.be vindt u alle ondersteunende documenten die bij dit netwerk horen. Hebt u nog vragen? Contacteer Sara Toch, stafmedewerker VVSG-Steunpunt Kinderopvang (sara.toch@vvsg.be) of ​Hilde Van Rie, stafmedewerker VVSG-Steunpunt Kinderopvang (hilde.vanrie@vvsg.be)​

Navigatie