Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Werking politieraad: parlement wijzigt spelregels
​De plenaire Kamer keurde recent een wijziging aan de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP, inforumnr. 143096) goed. Bepalingen over de werking van de politieraad werden, soms na lichte aanpassing, overgenomen uit de Nieuwe Gemeentewet.

Hoewel de wijziging technisch van aard is, heeft ze impact op de werking van de politieraad. Ze wijzigt een aantal termijnen, in het bijzonder voor het versturen van de agenda, het indienen van een voorstel en het ter inzage leggen van de notulen. Verder wordt een bekendmaking van de agenda vereist aan de gemeentehuizen, het hoofdcommissariaat en op de website van de politiezone. Ook wordt het elektronisch opvragen en ter beschikking stellen van de stukken beter verankerd.

De VVSG verstrekte, na raadpleging van korpschefs en politiesecretarissen, meermaals advies. Dat gebeurde vooral om meer afstemming te krijgen met de spelregels uit het Gemeentedecreet en om meer bepalingen door de politieraad in een reglement van orde te laten bepalen dan door de wetgever te laten vastleggen. Indien er in uw politiezone nog een laatste politieraad voor de zomer gepland staat, hoeft u dus nog even geen rekening te houden met de nieuwe spelregels.

De wijzigingen zullen aanpassingen vragen aan het reglement van orde van de politieraad. Een aangepast model vindt u begin juli op de VVSG-website, de tien voornaamste wijzigingen komen ook aan bod in het julinummer van Lokaal.

Aanvulling van dit bericht op 22/06/2017: Op 22 juni verscheen de Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft, in het Belgisch Staatsblad. We geven ook nog mee dat voor een politiezone die uit één gemeente bestaat, deze wijzigingen geen invloed hebben. De gemeenteraad spreekt er zich uit over de politiedossiers en daarbij worden de spelregels voor de gemeenteraad gevolgd. Toch blijft de Nieuwe Gemeentewet relevant voor politiedossiers inzake budgettair en financieel beheer die aan bod komen in een politiezone die uit één gemeente bestaat.

Tom De Schepper, stafmedewerker politie en veiligheid
tom.deschepper@vvsg.be, T 02 211 56 03

Navigatie