Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Opsporing van terrorismemisdrijven beperkt het beroepsgeheim
​Het beroepsgeheim is van cruciaal belang in een hulpverleningsrelatie. Mensen die hulp vragen bij het OCMW zijn kwetsbaar en mogen erop vertrouwen dat wat ze met de maatschappelijk werker delen, de muren van het OCMW niet te buiten gaat. Een overtreding van die geheimhoudingsplicht is trouwens strafbaar. Enkel wanneer maatschappelijk dermate zwaarwichtige elementen in het spel zijn, kan op dit beroepsgeheim een wettelijke uitzondering worden gemaakt. Kindermisbruik was al zo een uitzondering, een mogelijk terroristisch misdrijf wordt dat straks ook, als het wetsvoorstel van federaal parlementslid Valerie Van Peel wordt goedgekeurd. OCMW’s willen meewerken aan het verschaffen van inlichtingen om de opsporing van terroristische misdrijven mogelijk te maken, op voorwaarde dat ze hierom verzocht worden door het federale parket en dat individuele personeels- en raadsleden niet individueel strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is het OCMW als instelling van sociale zekerheid die deze inlichtingen verschaft. 

Het wetsvoorstel verplicht de OCMW’s (samen met andere instellingen van sociale zekerheid) om inlichtingen te geven over personen in het kader van een onderzoek naar terroristische misdrijven. Ze willen dit enkel doen op verzoek van het federaal parket, niet op vraag van de procureur des Konings. Het federale parket is immers als enige bevoegd om deze terroristische misdrijven te onderzoeken. Het wetsvoorstel wil ook dat OCMW-personeelsleden actief inlichtingen doorgeven wanneer die ernstige aanwijzingen kunnen zijn dat er een terroristisch misdrijf bestaat. Het beroepsgeheim –cruciaal in een hulpverleningsrelatie- zou dan niet spelen. Deze bepaling roept veel vragen op: kunnen OCMW-personeelsleden deze inschatting wel maken? Wat als ze zich vergissen? Moeten ze hierover intern rapporteren? Dit overstijgt de individuele verantwoordelijkheid van personeelsleden van het OCMW die het wetsvoorstel nu voorziet. Dit zou een verantwoordelijkheid van het OCMW als instelling moeten zijn.

De volledige brief aan de parlementsleden van de commissie Terrorismebestrijding leest u hier

nathalie.debast@vvsg.be en peter.hardy@vvsg.be

Navigatie