Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 31 maart: pilootprojecten ruimtelijke verandering
Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Deze visie zet nieuwe krachtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen.

Het Departement Omgeving wil met de gemeenten rond de nieuwe uitdagingen aan de slag en zal pilootgemeenten die het ruimtelijk veranderingstraject mee in gang zetten, ondersteunen met een subsidie- en samenwerkingstraject. Het subsidietraject loopt gedurende achttien maanden. Voor de subsidie wordt een maximaal bedrag bepaald, waarbij de aanvrager moet aangeven welk bedrag hij nodig heeft en welke producten er daarmee binnen de subsidieperiode geleverd worden.

Projecten worden geselecteerd op basis van hun pilootwaarde en hun bijdrage aan het ruimtelijk veranderingstraject dat de strategische visie BRV vooropstelt. Er zijn zes soorten acties waarrond (groepen van) gemeenten een projectvoorstel kunnen indienen. In een projectvoorstel kunnen verschillende acties gecombineerd worden:

  • Opmaak van een (inter)gemeentelijk beleidsplan
  • Oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
  • Beleidsmatig gekaderde toepassing van de maatregelen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter bevordering van het ruimtelijk rendement
  • Ontwikkeling van een slim parkeerbeleid in functie van ruimtelijk rendement
  • Structurele implementatie van de tien ruimtelijke kernkwaliteiten zoals opgenomen in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de lokale praktijk, met inbegrip van de vergunningspraktijk
  • Opmaak van een convenant volgens het Instrumentendecreet (subsidie aanvragen pas mogelijk na inwerkingtreding van het instrumentendecreet) 


Naar de volledige info over de oproep.

Navigatie