Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 1 september: Green Deal bedrijven en biodiversiteit
Wat is een Green Deal?

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten.

Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering.

 

Wat is de bedoeling?

De Green Deal bedrijven en biodiversiteit wil de biodiversiteit verhogen en het draagvlak ervoor versterken.

Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • Natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur.
  • Het draagvlak voor natuur op (bedrijven)terreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen zoals lokale en bovenlokale overheden, bedrijven, ontwikkelaars/beheerders van bedrijventerreinen, sectororganisaties, hogescholen, groenaannemers, etc.
  • Verhogen van het welzijn voor werknemers en imago t.o.v. onder meer klanten en leveranciers.
  • Kennisopbouw over het thema via de opstart van een lerend netwerk.

 

Waarom deelnemen aan de Green Deal?

  • Een bedrijf, organisatie, stad of gemeente kan zich via deze Green Deal promoten als toonaangevend.
  • Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven en organisaties heel wat voordelen opleveren.
  • De Green Deal biedt de partners de kans om te experimenteren en te leren in een groot netwerk en geeft toegang tot kennis, instrumenten en best practices.
  • Het lerend netwerk interessante informatie verschaffen over de financiële winsten die een bedrijf kan boeken als het zijn groenbeheer minder intensief maakt.
  • De Green Deal heeft ook impact op het welzijn van de werknemers.

 

Looptijd Green Deal

Deze Green Deal zal officieel gelanceerd en ondertekend worden op donderdag 20 september 2018 in aanwezigheid van o.a. minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. De looptijd van de Green Deal is 3 jaar (september 2018-2021).

 

Hoe deelnemen?

Gemeenten, organisaties of bedrijven die deelnemen, engageren zich tot de opmaak van een natuurvriendelijk beheerplan en/of acties die de biodiversiteit verhogen (bv. inrichting permanente of tijdelijke natuur, plaatsing nestkasten of geen gebruik van pesticiden), het doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit, en het bijwonen van drie bijeenkomsten van het lerend netwerk. De concrete engagementen moeten doorgegeven zijn ten laatste op 1 september 2018.

Neem daartoe contact op met een van de initiatiefnemers:

 

Meer informatie over voorwaarden en inschrijving op www.greendeals.be

 Het initiatief voor deze Green Deal wordt genomen door: het Departement Omgeving, het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en Corridor. Momenteel hebben al meer dan 50 bedrijven en organisaties toegezegd, waaronder IKEA Distribution, Aquafin, Colruyt Group, Philips Lighting, VITO, The Shift en de Regionale Landschappen.

Navigatie