Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Tot 13 juni: tweede oproep begeleiding bij herbestemming kerken
De conceptnota 'Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk' van 24 juni 2011 en de Omzendbrief van 30 september 2011 van Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois zetten de uitdaging voor de toekomst van de kerken bij alle steden en gemeenten op de kaart. Ondertussen werd ook het beleid rond erediensten en erfgoed bijgestuurd, waardoor de gemeenten en kerkbesturen in Vlaanderen worden aangemoedigd om versneld werk te maken van deze opgave. Daarnaast dwingt ook de situatie op het terrein (toenemende financiële lasten en verminderd aanbod aan erediensten) tot werken aan concrete oplossingen voor kerken die niet meer (volledig) in gebruik blijven.

Steden, gemeenten en kerkbesturen staan voor een grote uitdaging. Het vinden van andere bestemmingen voor kerken ligt niet voor de hand. De investeringscapaciteit van lokale besturen staat onder druk en de mogelijkheden om nieuwe publieke gemeenschapsfuncties te integreren in deze gebouwen zijn beperkt. Iedereen is ook overtuigd dat transformaties van kerken niet alleen doordacht maar ook op een gevoelige en kwalitatieve manier moeten gebeuren.

Op vele plaatsen worden nu in lokale gesprekken suggesties, visies of parochiekerkenplannen ontwikkeld. Maar vooral de stap naar effectieve uitvoering blijkt uiteindelijk niet vanzelfsprekend. Er is vaak onzekerheid en twijfel of de ideeën wel realistisch, haalbaar en duurzaam zijn. Het aanbod voor begeleiding voor haalbaarheidsonderzoeken wil hier een antwoord op bieden. Met ontwerpend onderzoek en financiële simulaties wordt onderzocht of het project op een kwalitatieve en verantwoorde manier kan worden gerealiseerd. Gemeentebesturen en kerkbesturen kunnen hierdoor op korte termijn gefundeerde beslissingen nemen.

 

Voor wie?

Steden/gemeenten en betrokken kerkbesturen kunnen zich voor een begeleid traject voor een haalbaarheidsonderzoek kandidaat stellen bij het Projectbureau 'Herbestemming Kerken'  

Dit kan via mail aan projectbureau@herbestemmingkerken.be

De aanvraag tot deelname wordt ondertekend door het College van Burgemeester en Schepenen.

Informatie en het aanvraagformulier verkrijgt u via het Projectbureau, of kunt u hier meteen downloaden:

INFODOCUMENT JUNI 2016.docx

AANVRAAGFORMULIER JUNI 2016.docx

 

Waaruit bestaat de opdracht?

Een haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek in verschillende stappen, waarbij wordt nagegaan of de volledige of gedeeltelijke herbestemming van een kerkgebouw voor een bepaalde functie verantwoord en haalbaar is. Hiertoe worden verschillende scenario's ontwerpmatig uitgewerkt, verder ontwikkeld en becijferd. De conclusies worden samengebracht in een eindrapport.

Als er meerdere potentiële functies zijn, kan het haalbaarheidsonderzoek ook duidelijkheid brengen, welke functie het best past in een welbepaald kerkgebouw en onder welke voorwaarden dit kan gerealiseerd worden. Het onderzoek kan zowel gebeuren voor beschermde als niet beschermde kerken.  Bij  een haalbaarheidsonderzoek wordt wel geen definitief ontwerp gemaakt.

Concreet?

De projectbegeleider komt ter plaatse met een speciaal hiertoe aangesteld ontwerpbureau. Samen met een lokale projectgroep wordt in 4 stappen gewerkt aan een uitgewerkt en budgettair becijferd voorstel. Er wordt gemikt op een timing van 4 à 6 maanden om tot conclusies te komen.

Procedure en budget?

De procedure is heel beperkt. Het College van Burgemeester en Schepenen kan op een eenvoudige wijze een haalbaarheidsonderzoek bestellen binnen de raamovereenkomst die hiertoe op Vlaams niveau wordt georganiseerd. Na oplevering van het eindrapport wordt de factuur van het ontwerpbureau betaald. Het gaat om een vooraf vastgelegd forfaitair bedrag. Afhankelijk van de aard van de opdracht of het gebouw kan dit 12.000, 16.000 of 20.000 euro zijn, exclusief btw. Dit wordt verder verduidelijkt in de aanvraagdocumenten. In een aantal gevallen is dit onderzoek ook subsidieerbaar door de Vlaamse Overheid.

De projectbegeleider helpt het project verder ook op weg doorheen mogelijkheden en procedures voor een definitieve uitvoering van de herbestemming en eventuele subsidies.

Voor dit project wordt er ook nauw samengewerkt met de Agentschappen Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed. In overleg met het team Vlaams Bouwmeester wordt ook geëvalueerd hoe de resultaten van het onderzoek later in de praktijk kunnen worden gebracht.

 

Interesse?

Via projectbureau@herbestemmingkerken.be kunt u vrijblijvend de nodige documenten of informatie opvragen. Uw aanvraag tot deelname moet er ten laatste zijn op 13 juni 2016.

In januari zal er een nieuwe mogelijkheid zijn om deel te nemen aan deze oproep voor begeleide haalbaarheidsonderzoeken.

Het projectbureau Herbestemming Kerken is een initiatief van

  • De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed;
  • De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
  • De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlinter (koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties)
  • Het Team Vlaams Bouwmeester van het Departement Kanselarij en Bestuur
  • Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

 

Navigatie