Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Opname sectorale subsidies in Gemeentefonds is ongrondwettelijk
​Het Grondwettelijk Hof vernietigt het decreet dat zeven sectorale subsidies vanaf 2016 integreerde in het Gemeentefonds. De aparte behandeling van de zes randgemeenten is een onverantwoorde discriminatie, aldus het Hof.

Nadat de Vlaamse overheid vanaf 2014 de gemeentelijke planlasten had verminderd door de rapporteringsverplichtingen te koppelen aan de opmaak van het meerjarenplan en de jaarrekening via de beleids- en beheerscyclus, zette ze in 2016 een nieuwe stap. Een bedrag van ruim 130 miljoen euro ging voortaan zonder verdere voorwaarden naar de Vlaamse gemeenten: ze kregen wat ze voordien ontvingen, maar zonder dat ze het gebruik van die middelen nog moesten verantwoorden. Op die manier werden de sectorale subsidies voor cultuur, jeugd, sport, noord-zuidbeleid, flankerend onderwijsbeleid, armoedebestrijding en integratiebeleid feitelijk afgeschaft, althans in 302 van de 308 Vlaamse gemeenten.

De zes faciliteitengemeenten rond Brussel behielden de oude regeling. Zij moeten de subsidies wel apart blijven aanvragen en verantwoorden. De decreetgever verantwoordde dit met de verwijzing naar de vzw De Rand, die met Vlaamse subsidies voor de sectoren cultuur, jeugd en sport al activiteiten ontwikkelt in die gemeenten.

In een arrest van 18 mei 2017 veegt het Grondwettelijk Hof die aparte behandeling van tafel. Omwille van de schending van het gelijkheidsbeginsel vernietigt het Hof het decreet van 3 juli 2015. Voor de Vlaamse gemeenten heeft dit voorlopig geen gevolgen, want het decreet behoudt zijn werking tot uiterlijk 2018. Tegen dan zal de Vlaamse overheid dus een oplossing moeten vinden. Wellicht is niemand vragende partij om terug te keren naar de oude regeling van het planlastendecreet.

Jan Leroy

Navigatie