Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid definitief goedgekeurd
Op 22 april 2016 keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid definitief goed. Dit reeds lang aangekondigde decreet is een goede zaak. Het geeft aan gemeenten de nodige instrumenten om hun visie op detailhandel, vaak opgenomen in een strategisch commercieel plan, om te zetten in de praktijk. Via stedenbouwkundige verordeningen (of ruimtelijke uitvoeringsplannen) hebben gemeenten de mogelijkheid om kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden af te bakenen alsook om het winkelaanbod te sturen. Verder kunnen gemeenten met ontwikkelaars of exploitanten handelsvestigingsconvenanten afsluiten over het aanbod, gezamenlijke initiatieven en de betrokkenheid bij kernversterkend beleid. Op het vlak van de vergunningen is de VVSG positief over de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (in opvolging van de geregionaliseerde socio-economische vergunning). De inwerkingtreding van het vergunningenluik – met de integratie in de omgevingsvergunning – is voorzien begin 2018. Het decreet wordt uitvoerig toegelicht op het Platform Centrummanagement van 29 april. Inschrijven is niet meer mogelijk, deze bijeenkomst is volzet.

De VVSG zal in nauwe samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen het decreet en de voorziene instrumenten vertalen in duidelijke richtlijnen, procesbeschrijvingen, modeldocumenten en praktijkvoorbeelden, opdat de gemeenten dit decreet maximaal en efficiënt kunnen aanwenden. Meer info: stefan.thomas@vvsg.be.

Navigatie