Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Investeren in kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang rendeert wel degelijk
Drie jaar lang hebben 11 Europese onderzoekinstellingen onderzoek uitgevoerd naar het voor- en vroegschoolse aanbod in verschillende Europese landen. De conclusie is heel duidelijk: Vlaanderen kan volgens het Europees CARE onderzoek heel wat lessen trekken voor een meer geïntegreerd en kwaliteitsvol aanbod binnen de kinderopvang en het kleuteronderwijs. Op langere termijn zou dit zelfs een hoger sociaal en zelfs budgettair rendement kunnen geven.

Als professionals in de kinderopvang weten we al langer dat de eerste levensjaren een uiterst belangrijke impact hebben op de ontwikkelingskansen en de sociale mobiliteit van mensen. Daarom is de kwaliteit van het aanbod in de voor- en vroegschoolse initiatieven van cruciaal belang.

Het CARE-onderzoek heeft de bedoeling om bij te dragen aan een Europees kwaliteitskader voor kinderopvang en kleuteronderwijs.

HIVA (of het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven) was binnen het CARE project verantwoordelijk voor het luik 'toegankelijkheid en inclusiviteit'.

Statistisch onderzoek en diepgaande studies in 34 Europese landen hebben geleid tot belangrijke conclusies.

De aanbevelingen voor de kinderopvang en het kleuteronderwijs in Vlaanderen zijn de volgende:

1. Integreer zoveel mogelijk de kinderopvang en het kleuteronderwijs
In Noord-Europa vallen kinderopvang en onderwijs onder 1 ministerie waardoor het personeel in de opvang meer pedagogisch geschoold is. Door deze aanpak is er meer continuïteit in het aanbod en wordt er meer gebruik gemaakt van het aanbod vanaf het eerste levensjaar, vooral door de laagste inkomensgroepen.

2. Vermijd een commerciële werking
Het commerciële aanbod zal minder rekening houden met de sociale doelstellingen van de opvang en het onderwijs. De overheid kan het toelaten om tekorten in het aanbod planmatig aan te vullen.

3. Overheidsfinanciering is wel degelijk een slimme investering
Een kwaliteitsvolle voorziening heeft op lange termijn een hoger maatschappelijk rendement. Elke euro die in het Europees voor- en vroegschoolse aanbod geïnvesteerd wordt, wordt op termijn gemiddeld 4,4 maal terugverdiend. Moeders krijgen de mogelijkheid om te werken en vaardigheden van alle kinderen kunnen beter ontwikkelen. Aangezien dit het meeste geldt voor gezinnen met lage inkomens of allochtone afkomst, heeft de overheid er alle belang bij om voor deze groepen een nultarief toe te passen. Ook een verhoogde tussenkomst in de kinderopvang heeft zin. Een voorziening met een gerichte ontwikkelingsstimulering heeft een verhoogd sociaal rendement op lange termijn.

4. Investeer in de sociale en cultuurgevoeligheid van personeel
Als opleidingen het thema diversiteit zouden behandelen en het personeel in de voorzieningen meer divers zou zijn, gaan alle ouders zich meer welkom voelen in de opvang.

5. Zorg voor een goede etnisch-culturele mix
Vooral in België en Duitsland leven allochtone gezinnen in gesegregeerde buurten. Dit weerspiegelt zich ook in heel wat andere levensdomeinen. Het voorkomen van deze segregatie zal renderen op lange termijn.

6. Investeer in taalstimulering voor anderstalige kinderen
Net de ouders uit de kansengroepen hebben vaak problemen met de stroeve uurroosters van de opvang door ploegwerk, atypische werkuren en bijscholingen.

7. Betrek ouders meer in activiteiten
Ouders die meer betrokken worden, zijn vaak meer tevreden. Hun kinderen gaan zich sneller aanpassen aan de nieuwe omgeving in hun voorziening.

Wil je meer lezen over het CARE onderzoek, dan verwijzen we graag naar de website van HIVA.

Navigatie