Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omzetting tarief onroerende voorheffing wijzigt
De omrekeningscoëfficiënt voor de omzetting van het huidige tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) naar het tarief voor het aanslagjaar 2018 wijzigt naar 1,588. Dat blijkt uit een nieuwe omzendbrief van de minister van Binnenlands Bestuur.

Naar aanleiding van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies stijgt de Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing van 2,5% naar 3,97%. Om deze stijging te neutraliseren voor de gemeenten, die opcentiemen op de Vlaamse basisbelasting heffen, moeten de gemeenten hun tarief d.m.v. een omrekeningscoëfficiënt laten dalen. De omrekeningscoëfficiënt die in de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 was opgenomen was gebaseerd op het niet afgeronde percentage van de nieuwe Vlaamse basisheffing van 3,9743%. Berekent men deze echter op basis van de in de Vlaamse Codex Fiscaliteit opgenomen nieuwe Vlaamse basisheffing van 3,97% komt men iets lager uit, met name 1,588.

Door de nieuwe omrekeningscoëfficiënt vrijwaart men het budgetneutrale karakter van deze omzettingsoperatie. De omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 wordt daarvoor op dat punt gewijzigd. Een bestuur kan uiteraard nog altijd afwijken van het op die manier bekomen tarief, wat ze dan wel expliciet in haar beslissing moet aangeven.

Ben Gilot

Navigatie