Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omzendbrief met afwegingskader voor grootschalige detailhandel


Op 9 december legden Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters en Vlaams minister van Economie  Kris Peeters de omzendbrief ‘Afwegingskader voor grootschalige detailhandel’ aan de Vlaamse Regering voor.  Deze omzendbrief is een geïntegreerde uit-voering van de in de Winkelnota aangekondigde omzendbrieven “Kernversterking en Winkel-linten” en “Ruimtelijk afwegingselementen voor de inplanting van grootschalige detailhandel’.  De omzendbrief reikt steden en gemeenten een kader aan dat zij kunnen hanteren zowel bij planningsinitiatieven (actief aanbodbeleid) als bij de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. De omzendbrief is geen nieuwe regelgeving maar geeft aan hoe binnen de bestaande regelgeving kan omgegaan worden met grootschalige detailhandel.
De afweging dient te gebeuren aan de hand van vier kenmerken: het functionele type (bv. bruto vloeroppervlakte), de verschijningsvorm (bv. solitair, lint, kleinhandelsconcentratie), het locatietype (bv. een steenweglocatie in stedelijk gebied) en het winkelconcept (o.a. fun en/of runshoppen). Daarnaast spreekt de omzendbrief over positieve en negatieve afwegings- en inrichtingselementen. Tot slot bevat de omzendbrief een aantal praktijkvoorbeelden.
Het geboden kader is een hulpmiddel voor de steden en gemeenten, maar de VVSG kijkt toch vooral uit naar de in het vlinderakkoord voorziene regionalisering van de wet op de handels-vestigingen (“Ikea”-wet).
Meer info: omzendbrief, stefan.thomas@vvsg.be

 

Navigatie