Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omzendbrief voor eindejaarstoelage 2016 voor beroepsbrandweer gepubliceerd


Het beroepsbrandweerpersoneel geniet een eindejaarstoelage dat gekoppeld is aan deze van het federaal ambt[1]. Jaarlijks verschijnt er een omzendbrief van de minister van Ambtenarenzaken met verdere richtlijnen voor de concrete uitbetaling van de eindejaarstoelage voor dat jaar. De richtlijnen voor de uitbetaling van de eindejaarstoelage voor 2016 werden op 30 november gepubliceerd in het staatsblad. Klik hier voor de omzendbrief

 

[1] Artikel 6, 2° van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, B.S. 01.10.2014

Navigatie