Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Personeel gemeentelijk onderwijs: OVSG en VVSG voor eenvoudiger besluitvorming
Voor het gemeentelijk onderwijs in het Vlaams gewest is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de aanstelling, de vaste benoeming, het ontslag en de afzetting van het weddebetoelaagd personeel en ook voor het toekennen van een afwezigheid, een verlof, een terbeschikkingstelling, een affectatie en een loopbaanonderbreking. Bovendien mag de secretaris deze bevoegdheid niet uitoefenen. Het gesubsidieerd personeel in het gemeentelijk onderwijs is weliswaar gemeentepersoneel, maar de specifieke onderwijswetgeving (Decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs van 27 maart 1991) gaat voor op het Gemeentedecreet.

De strikte bevoegdheidsverdeling voor het weddebetoelaagd personeel staat in schril contrast met de ruime delegatiemogelijkheden die gemeenten ondertussen hebben voor het niet-gesubsidieerd personeel in hun gemeentescholen. Zowel de aanstellings-, tucht- en ontslagbevoegdheid als de bevoegdheid over terbeschikkingstelling en verloven en afwezigheden kunnen, als het schepencollege hiermee akkoord gaat, toevertrouwd worden aan de gemeentesecretaris, en, na subdelegatie, aan een ander personeelslid, zoals de directeur van de gemeenteschool.

De Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten OVSG en de VVSG hebben minister Crevits gevraagd om de delegatie naar de gemeentesecretaris en de subdelegatie naar de schooldirecteur ook mogelijk te maken voor het gesubsidieerd personeel in het gemeentelijk onderwijs (geen verplichting). Het toekomstige Decreet Lokaal Bestuur biedt een goede gelegenheid. Wij hopen dat minister Crevits oren heeft naar deze voorstellen tot administratieve vereenvoudiging, zodat gemeenten die dit wensen in de toekomst soepeler kunnen werken.  

Marijke.delange@vvsg.be T 02-211.55.34.

Navigatie