Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nog meer mensen met een leefloon onder de Europese armoedegrens in 2016


Het aantal leefloners is in ons land n 2016 opnieuw fors gestegen tot maandelijks gemiddeld 124.748 rechthebbenden (Bron POD MI, eerste 8 maanden 2016 +9,3% tov 2015). Dit ligt volgens de VVSG deels aan de lichte stijging van het aantal erkende vluchtelingen met leefloon (+3,3%) maar nog meer aan wijzigingen in andere stelsels van sociale zekerheid die mensen richting OCMW duwen (+3,7%), zoals de strengere werkloosheidsreglementering. De stijging is relatief het grootst in Vlaanderen (+12,9% tegenover Brussel: +8% en Wallonië: +8,3%). De VVSG vraagt nogmaals dat de federale regering werk maakt van het voornemen om de laagste inkomens op te trekken tot de Europese armoedegrens, zoals trouwens in het regeerakkoord voorzien werd. Wie nu een leefloon heeft, is niet in staat basiskosten als huur en energie te betalen en maakt schulden om te overleven.

Ook het doorschuiven van mensen van het ene stelsel naar het andere stelsel is geen goede zaak. Zo krijgen werklozen van het OCMW een uitkering die doorgaans lager is dan de werkloosheidsvergoeding die ze kregen, waardoor ook zij in een precaire situatie terecht komen. Ook andere stelsels duwen mensen richting OCMW voor een opleg leefloon, denk aan de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap die zelfs onder het leefloon ligt.  

De federale regering nam een aantal maatregelen om OCMW's al dan niet tijdelijk te compenseren voor de stijging van het aantal leefloners. Met deze extra middelen kunnen de OCMW's leefloners beter begeleiden naar integratie in de samenleving. De lokale besturen dragen echter nog altijd een deel van de leeflonen zelf, terwijl het toch om het sluitstuk van de sociale zekerheid gaat, een solidariteit die op het federale niveau thuishoort. Een terugbetaling aan 90% zou dan ook op zijn plaats zijn.  

Dat de relatieve stijging van het aantal leefloners in Vlaanderen groter is dan in Brussel en Wallonië, heeft volgens de VVSG vooral te maken met de aantrekkingskracht die de Vlaamse centrumsteden hebben op erkende vluchtelingen. Cijfers van het Agentschap Integratie en Inburgering over de verhuisbewegingen van vluchtelingen bevestigen dat. Het maakt eens te meer duidelijk dat Vlaanderen verder werk moet maken van een goed integratiebeleid, met een aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, trajecten naar werk, inburgering, enz. OCMW's en gemeenten leveren van hun kant ook een belangrijke bijdrage. Erkende vluchtelingen maken 11,2% uit van de hele leefloonpopulatie. nathalie.debast@vvsg.be

 

 

Navigatie