Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemengd pensioen en tweede pensioenpijler in publieke sector: nog geen duidelijkheid
De federale regering heeft zich ertoe geëngageerd om een gemengd pensioen in te voeren, waarbij de prestaties onder arbeidsovereenkomst meetellen voor het werknemerspensioen en de prestaties als statutair  personeelslid voor het ambtenarenpensioen. Op dit moment worden de contractuele jaren nog gevaloriseerd voor het ambtenarenpensioen als het contractueel aangesteld personeelslid in het ambt vast benoemd wordt.

Samen met de invoering van het gemengd pensioen wilde de federale regering werk maken van een veralgemeende tweede pensioenpijler in de overheidssector met een voldoende hoog bijdrageniveau(Regeerakkoord, 10 oktober 2014, 35, 36 en 40.)

De drie verenigingen van steden en gemeenten in Wallonië, Brussel en Vlaanderen hebben dit altijd al bepleit. Maar de besprekingen blijven aanslepen.  In antwoord op een brief liet minister van pensioenen Bacquelaine weten dat de onderhandelingen in het overkoepelend comité voor het overheidspersoneel in België, Comité A, bezig zijn.

De lokale besturen zijn niet vertegenwoordigd in het comité A (waar de pensioenreglementering besproken wordt) maar staan wel volledig zelf in voor de financiering van hun ambtenarenpensioenen.  Zij moeten nu al een werkgeversbijdrage van 34% op het salaris betalen (tegenover 8,86% voor de werknemerspensioenen) om de ambtenarenpensioenen te financieren. Een derde van de besturen ontvangt daarbovenop nog een bijkomende pensioenfactuur (de zogenaamde responsabiliseringsbijdrage).

Door de pensionering van de babyboomers zal de stijging van de pensioenuitgaven nog versnellen. Voor de Vlaamse gemeenten, OCMW's en politiezones ging het in 2015 om een toename van 78 miljoen euro. Om de pensioenkosten op lange(re) termijn betaalbaar te houden is het (minstens) nodig om de aangekondigde maatregelen zo snel mogelijk te nemen.

Marijke.delange@vvsg.be T 02-211.55.34.

Navigatie