Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuw systeem voor berekening distributienettarieven moet sociaal zijn
Een nieuwe tariefregeling voor elektriciteit, deels gebaseerd op capaciteit in plaats van verbruik, mag voor de meest kwetsbaren niet leiden tot een hogere factuur. Indien nodig moet een aanpassing van de aansluitingscapaciteit gratis of tegen een zeer laag tarief kunnen gebeuren. Is die aanpassing technisch (en vooraf) niet mogelijk, dan moet de regeling voorzien in mechanismen om tariefmatig sociale correcties uit te voeren. Dat is de boodschap die de VVSG gaf n.a.v. de consultatieronde die de VREG momenteel organiseert over de herziening van de tariefstructuur van de distributienettarieven.

De VVSG is niet tegen de filosofie van een rechtvaardiger en meer toekomstgericht systeem waarbij alle gebruikers van het energienet bijdragen. Toch is het perfect denkbaar dat bepaalde kwetsbare mensen nu wonen in een (huur)woning met een hoge capaciteit van de aansluiting, terwijl zij weinig verbruiken. Zij zouden met een nieuwe tariefberekening op basis van capaciteit slechter af zijn, daar waar het net gaat om mensen met beperkte financiële middelen.

Een capaciteitstarief is een vast bedrag per jaar dat je betaalt voor het gebruik van het distributienet en het wordt bepaald door de capaciteit van je aansluiting. Het verbruikstarief dat vandaag gebruikt wordt voor de factuur is gebaseerd op je afname. De mogelijke invoering van een capaciteitstarief is ten vroegste voor 2019. Dit slaat enkel op de netgebonden kosten, goed voor ongeveer 52% van de totale distributienetvergoeding.  

De volledige brief aan de VREG vindt u hier. 20160912 brief aan VREG.pdf

nathalie.debast@vvsg.be

Navigatie