Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Fonds voor gasconvectoren OCMW's uitgebreid?
Minister Ducarme is ingegaan op de vraag van de VVSG en de Waalse en Brusselse federaties van de OCMW's om het fonds voor gasconvectoren uit te breiden. Dit zou de OCMW's toelaten de daling van de middelen van het energiefonds deels te compenseren.

​Voor het bestaande fonds voor gasconvectoren heeft de federale regering op 7 december 2018 in een ontwerp van KB voorzien, dat het KB van 2005 aanpast;

  • het woord 'gasconvector' wordt gewijzigd naar 'verwarmingsinstallatie met een hoog rendement'

  • een bijkomend artikel maakt het mogelijk de middelen aan te wenden voor maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid.

Dit KB is onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad van state (30 dagen).

 

Indexering energiefonds

De VVSG blijft na deze beslissing, samen met de Brusselse en Waalse collega's, verder pleiten voor een indexering van het energiefonds zelf, gezien de jarenlange bevriezing van het fonds en het belang ervan als lokaal instrument voor het bestrijden van energiearmoede.

De wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (inforumnr. 179581) vermeldt twee doelstellingen:

  • De noodzakelijke ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding te verstrekken aan personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden, inzonderheid met hun rekeningen voor gas en elektriciteit. Het gaat hier om de onderhandeling inzake afbetalingsplannen en/of het opzetten van een budgetbegeleiding;
  • Financiële maatschappelijke steun toekennen aan personen waarvan de schuldenlast van die aard is dat zij, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen. 
     
Omdat het fonds sinds 2012 niet meer geïndexeerd werd, is het verlies voor de OCMW's berekend op 14 miljoen euro (cijfers CREG).

 

Fonds voor gasconvectoren

Er is ook in een fonds voorzien voor aankoop van gasconvectoren. Dit liet toe een premie toe te kennen aan de personen die hun verwarmingsinstallatie op elektriciteit of op steenkool vervangen door een gasconvector aan te kopen. Deze maatregel wil de mensen toelaten energiebesparende of milieuvriendelijkere verwarmingsmiddelen te gebruiken. (artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 februari 2005, inforumnr. 199851)

Het bleek al jaren dat deze maatregel zelden gebruikt wordt omwille van enerzijds het achterhaalde toestel van de gasconvector en anderzijds het feit dat de doelgroep zelf niet over een eigen woning beschikt om deze investering te doen als huurder.

Acties lokale besturen

De VVSG en de andere OCMW verenigingen uit Brussel en Wallonië hebben in 2018 acties ondernomen naar de bevoegde minister van maatschappelijke integratie Ducarme om oplossingen voor beide fondsen te vinden. Er werd in september ook een overleg georganiseerd met een aantal grote OCMW's uit de verschillende gewesten samen met de regulatoren en de bevoegde kabinetten.

In oktober schreven de 3 verenigingen nogmaals samen een brief aan minister Ducarme om de pijnpunten aan te geven en aan te dringen om:

  • de bevriezing van het fonds op te heffen ten voordele van het begeleiden van mensen in energiearmoede door de OCMW's en het tussenkomen door preventieve en curatieve financiële tussenkomsten. Dit vanaf 2019.

  • Het fonds voor gasconvectoren vrij te maken gezien het geringe gebruik (nauwelijks gebruikt budget van 4 miljoen euro) en toe te voegen aan het energiefonds ter herverdeling aan de OCMW's voor 2018.

  • zoals aanbevolen door de PWC-studie in opdracht van de POD MI, moet het huidige financieringsmechanisme van het fonds gas-en elektriciteit worden geanalyseerd om aan de groeiende behoeften van de bevolking te voldoen.

Navigatie