Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep: bestrijding kinderarmoede met kinderopvang en gezinsondersteuning
Vandaag groeit meer dan twaalf procent van de Vlaamse baby's en peuters op in kansarmoede. Als lokaal bestuur heb je een aantal mogelijkheden in handen om die kansarmoede aan te pakken. Vlaams Minister Jo Vandeurzen en de Koning Boudewijnstichting (Fonds Vergnes) stellen vanaf 2018 - en voor minstens 10 jaar -  jaarlijks 3 miljoen ter beschikking om bijkomende plaatsen kinderopvang en kind- en ouderwerkingen lokaal vorm te geven.  

Op 15 juni werd de oproep KOALA gelanceerd.  KOALA staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding. KOALA investeert in bijkomende plaatsen kinderopvang voor baby's en peuters die opgroeien in kansarmoede (de zogenaamde kinderopvangplaatsen baby en peuter met T3-subsidie of plussubsidie) én een ondersteunend aanbod voor kansarme gezinnen met onder andere kind- en ouderactiviteiten.

Dankzij een unieke publieke-private samenwerking tussen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes is een budget van 30 miljoen euro (jaarlijks 3 miljoen euro over 10 jaar) ter beschikking.

Op basis van de kansarmoede-index van Kind en Gezin komen 46 gemeenten in aanmerking voor de KOALA-oproep.  Een Huis van het Kind met een werking in één van die 46 gemeenten kan in samenwerking met partnerorganisaties een subsidieaanvraag indienen voor de realisatie van extra kinderopvangplaatsen en een gezinsondersteunend aanbod in één van die 46 gemeenten. Deze aanvraag moet ten laatste ingediend zijn op 15 oktober 2017.

Misschien zet jouw bestuur reeds in op lokale armoedebestrijding? Lopen er al initiatieven om maatschappelijke participatie te versterken, om kansarme gezinnen te ondersteunen en naar kinderopvang toe te leiden? Dan is deze oproep een uitgelezen kans om deze initiatieven (financieel) te versterken.

Kinderopvangvoorzieningen kunnen binnen KOALA extra plussubsidies aanvragen. Dit maakt het mogelijk om in een bestaande vergunde opvanglocatie of in een nieuwe opvanglocatie trap 3 opvangplaatsen te creëren. Door die kinderen uit kwetsbare gezinnen voorrang te geven, krijgen ze de vroege start die ze verdienen.

KOALA voorziet ook een werkingssubsidie voor het realiseren van ouder- en kindactiviteiten. Een 18-tal werkingen die ondersteuning bieden aan kansarme gezinnen (aanstaande ouders of ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar) komen in aanmerking. Een vast bedrag maakt het mogelijk de tewerkstelling  van een halftijds agogisch werker en een halftijds pedagogisch medewerker of een kinderbegeleider te bekostigen. Bestaande werkingen die ouders en kinderen reeds samenbrengen binnen een geïntegreerd aanbod van ontmoeting (vb. ontmoetings- en speelpunten), themagerichte groepsactiviteiten (vb. themacafés), taalstimulering  (vb. projecten i.s.m. met scholen en bibliotheken,  samenwerking i.f.v. inburgeringstrajecten, …) en sleutelfiguren binnen kinderopvang/toeleiding onderwijs (vb. brugfiguren) komen in aanmerking.

Er zijn 3 mogelijkheden om een subsidieaanvraag in te dienen:

  • enkel voor kinderopvangplaatsen baby en peuter met plussubsidie (trap 3)
  • enkel voor ontvangen van een werkingssubsidie voor ouder- en kindactiviteiten 
  • een combinatie van beiden

KOALA is dus de ideale manier om de link tussen gezinsondersteuning en kinderopvang te versterken en samen kansarmoede aan te pakken.

Alle info over de doelstelling, de principes en de aanvraagvoorwaarden vind je in de KOALA-oproep.

Heb je vragen of wens je ondersteuning bij de KOALA-aanvraag, dan kan je terecht bij een van de regionale VVSG-medewerker kinderopvang, bij Sofie Delcourt (sofie.delcourt@vvsg.be) of Ann Lobijn (ann.lobijn@vvsg.be).

Navigatie