Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kaderwet bescherming persoonsgegevens (GDPR) gepubliceerd
​Op 5 september werd de Wet bescherming natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens gepubliceerd in het Staatsblad (inforumnr. 322888). De wet vormt de omzetting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de specifieke Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie en legt de beginselen inzake gegevensverwerking, de rechten en plichten van betrokkene en verwerkingsverantwoordelijke vast.

Verder worden de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten (de Gegevensbeschermingsautoriteit en het Controleorgaan Politionele Informatie) verduidelijkt en wordt verduidelijkt onder welke omstandigheden een toetreding tot bestaande algemene machtigingen van Sectorale Comités mogelijk blijft.

Niet onbelangrijk is dat met ingang van 5 september ook de bestaande Privacywet van 8 december 1992 (inforumnr. 50479) wordt opgeheven. De bestaande regelgeving die nog verwijst naar de Privacywet, wordt geacht te verwijzen naar de nieuwe wet.

De VVSG kreeg de kans om een advies uit te brengen bij deze Kaderwet en deed dat samen met de werkgroep informatieveiligheid. Op 28 september stelt de VVSG een model van verwerkingsovereenkomst en een pocket over het thema voor.

Ward van Hal, Miet Remans en Tom De Schepper

Navigatie