Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren: KB gepubliceerd
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betr. de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren is op vandaag 9 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (p. 55345) (Inforum 309878). Het K.B. voert titel 2.- 'Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren' van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (Inforum 298344) uit. Deze wet vervangt de bestaande wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (met uitzondering van art. 3, 12° en 34). Het K.B. bevat de inwerkingtredingsbepalingen, voornamelijk voor de opdrachten in de klassieke sectoren en treedt in werking op 30 juni 2017, met uitzondering van art. 126.

Het ontwerp-K.B. tot wijziging van het K.B. van 14 januari 2013 (Inforum 260128) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en tot bepaling  van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 (Inforum 274353) betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten werd op 28 april 2017 goedgekeurd door de Ministerraad in tweede lezing. Gezien de verwijzingen naar het toekomstig koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren, kan dit ontwerp nog niet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Het ontwerp kan wel al geconsulteerd worden op http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/ontwerp-van-koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-de-algemene-uitvoeringsregels-voor-de.

Wat de wet van 17 juni 2016 betr. de concessieovereenkomsten (Inforum 300961) betreft, is er op vandaag enkel een ontwerp-K.B. betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.

Navigatie