Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hoorplicht ook bij ontslag overheidscontractant
Volgens het Grondwettelijk Hof moet een contractueel aangesteld personeelslid dat ontslagen wordt, de mogelijkheid krijgen om gehoord te worden vòòr zijn ontslag .  Zie GwH 06.07.2017, arrest nr. 2017/86.  

Wat houdt de hoorplicht in?

Een bestuur dat van plan is om  tegen een personeelslid een ernstige maatregel te treffen, moet hem voorafgaandelijk de kans geven om gehoord te worden zodat hij zich kan verweren tegen de tekortkomingen die hem worden verweten.

Van de hoorplicht kan worden afgeweken wanneer de voorgenomen sanctie op vaststaande feiten berust, in geval van hoogdringendheid en wanneer het betrokken personeelslid niet bereikbaar is binnen een redelijke termijn. De gangbare gezagsuitoefening binnen de dienst mag immers niet worden verhinderd. 

De uitspraak van het Grondwettelijk Hof mag dan redelijk zijn, ze verbaast omdat het Hof van Cassatie in 2015 nog geoordeeld had dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de hoorplicht en de motiveringsverplichting, niet van toepassing zijn op het ontslag van een contractant in de publieke sector  (Cass. 12.10.2015, S.13.0026.N, Stad Oostende / P. V., inforum nr. 295749).   We verwachten dan ook dat het Grondwettelijk Hof binnenkort, in antwoord op een prejudiciële vraag van de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Namen,  zal antwoorden dat een overheidscontractant het recht heeft de motieven van zijn ontslag te kennen. 

Voor de gemeenten en OCMW's in Vlaanderen gold al de regel dat het ontslag wegens beroepsongeschiktheid ingevolge het ontoereikend functioneren van het personeelslid niet mogelijk is zonder voorafgaande evaluatie. (artikel 115 Gemeentedecreet en artikel 114 OCMW-decreet).

Marijke De Lange, stafmedewerker gemeentepersoneel, T 02-211.55.34.

 

 

Navigatie