Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Grondwettelijk Hof moet zich uitspreken over verdeling Gemeentefonds
​Schendt de verdeling van het Gemeentefonds het gelijkheidsbeginsel? Over die vraag zal het Grondwettelijk Hof zich moeten uitspreken nu een aantal gemeenten het huidige systeem aanvechten.

Het Gemeentefonds verdeelde in 2016 ruim 2,4 miljard euro onder de Vlaamse gemeenten en OCMW's (details). De wijze waarop dat gebeurt, is al langer voer voor discussie. Ruim 40% van de middelen gaat immers naar zogenaamde voorafnames die uitsluitend bestemd zijn voor de grote steden, de centrumsteden, een aantal regionale steden en de kustgemeenten. De rest van het geld wordt verdeeld onder alle 308 gemeenten, op basis van een reeks criteria (centrumfunctie, fiscale draagkracht, open ruimte en sociale maatstaven).

Eind vorig jaar onderging het decreet op het Gemeentefonds een aanpassing om de integratie van het Stedenfonds mogelijk te maken. Dat was meteen de aanleiding voor negentien gemeenten om een verzoekschrift tot vernietiging in te dienen bij het Grondwettelijk Hof. Ze argumenteren dat de verdelingswijze het gelijkheidsbeginsel schendt, o.m. omdat de keuze van besturen die een voorafname genieten niet op een objectief verantwoorde manier is gebeurd. Ook de Raad van State had bij de voorbereiding van het decreet trouwens al gezegd dat de Vlaamse regering onvoldoende aantoonde waarom de middelen voor het Stedenfonds, dat voortaan tot de algemene financiering zou behoren, op dezelfde wijze moesten worden verdeeld als toen de besteding ervan nog wel aan voorwaarden was gekoppeld.

Dezelfde negentien gemeenten vragen in een tweede verzoekschrift ook de vernietiging van het decreet dat eind vorig jaar de middelen bundelde uit het vroegere Plattelandsfonds, het Stadsvernieuwingsfonds en het geld van het federale Grootstedenbeleid, zonder iets aan de verdeling of de begunstigden te veranderen.

Het is vandaag totaal onvoorspelbaar wat het Grondwettelijk Hof hiermee zal doen. In elk geval vormt deze zaak een belangrijke toetssteen voor de rechtmatigheid van het belangrijkste financieringskanaal voor de Vlaamse gemeenten. Het is wellicht nog een jaar wachten op een arrest.

Jan Leroy

Navigatie