Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenten om advies gevraagd over woonreservegebieden
In Vlaanderen ligt er nog een groot aantal onbebouwde bouwkavels. Daarnaast zijn er enorme mogelijkheden voor extra woningen door verdichting van het bestaand bebouwd gebied. Het potentieel aan bouwmogelijkheden overschrijdt  dan ook de woningbehoefte. Daarom is het bebouwen van ruimtelijk slecht gelegen gronden geen goed idee, vooral als het gaat om 'woonreservegebied'. Dat zijn gebieden die meestal als 'woonuitbreidingsgebied' op het gewestplan staan.

Al enkele jaren heeft Vlaanderen daarom het voornemen om een zg. 'negatieve lijst' op te stellen, nl. een lijst van woonreservegebieden die niet voor ontwikkeling in aanmerking komen. Daarnaast wil Vlaanderen een 'positieve lijst' opmaken: woonreservegebieden op die lijst zullen juist met minder procedurele poespas te ontwikkelen zijn (zie de Quaterconceptnota 8/5/2015 en de toenmalige VVSG-reactie).  Woonreservegebieden die noch op de ene lijst noch op de andere lijst staan, zouden enkel met een nadere verantwoording alsnog kunnen worden ontwikkeld.

Ter voorbereiding van deze lijsten viel begin juni bij de colleges een brief op de deurmat waarbij Vlaanderen de gemeenten vraagt om input voor deze lijsten. De VVSG vindt dat de gemeentelijke stem doorslaggevend moet zijn in de keuze of een woonreservegebied al dan niet ontwikkeld kan worden. In die zin is de VVSG blij met het initiatief van de minister. Tegelijkertijd vinden we de reactietijd extreem kort. Het is niet realistisch om een gedragen antwoord binnen een maand te geven. Daarnaast leven er vooral vragen: wat zijn de gevolgen als de gemeente niet tijdig reageert? Hoe zwaar zullen de gemeentelijke voorstellen uiteindelijk doorwegen? Kunnen voorwaarden worden bepaald bij het plaatsen van een reservegebied op een positieve of negatieve lijst? Wanneer neemt naar verwachting Vlaanderen een eindbeslissing? Wat is eigenlijk de noodzaak van een positieve lijst als verdichting en inbreiding zo hoog op de politieke agenda staan? De VVSG heeft er ook bedenkingen bij dat wordt gevraagd dat gemeenten 'bij voorkeur' hun beslissingen baseren op de principes zoals verwoord in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dit Witboek is immers nog  geen beslist beleid.

De VVSG neemt contact op met het kabinet van Joke Schauvliege voor meer duiding hierover en vraagt alleszins om meer tijd. De VVSG is overigens vooraf niet betrokken geweest bij het tot stand komen van deze brief.

Meer info & reactie: Xavier Buijs

Navigatie