Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeenschapswachten-vaststellers nu bevoegd voor parkeerinbreuken
​Sinds 5 oktober mogen gemeenschapswachten-vaststellers inbreuken op stilstaan en parkeren vaststellen (inforumnr. 322744) - tenminste, als ze daartoe een opleiding volgden en aangewezen werden door de gemeenteraad.

Lichte parkeerinbreuken konden ze eerder al vaststellen, voor de zwaardere inbreuken op stilstaan en parkeren waren ze tot vorig weekend niet bevoegd. De inbreuken waarvoor ze nu bevoegd zijn, werden opgelijst in een uitvoeringsbesluit bij de GAS-wet (inforumnr. 284695).

Het gaat over hinderlijke gedragingen zoals foutief geplaatste (brom)fietsen, misbruik van parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking, foutparkeren op markeringen, en parkeren op beperkte afstand van oversteekplaatsen. Voor de vaststelling van andere verkeersinbreuken, zoals onaangepaste snelheid, blijven gemeenschapswachten onbevoegd.

Deze uitbreiding maakt deel uit van een ruimere groep wijzigingen aan de GAS-wet en wet gemeenschapswachten. Daarbij werden ook meer rechtswaarborgen opgenomen, waaronder de verplichting om steeds een mondeling gesprek te voeren met een minderjarige die een inbreuk op de politieverordening beging, voor zover dat gevraagd wordt.

Deze wijzigingen traden in werking op 5 oktober:

24 JUNI 2013. - Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Artikel 22.

Dit artikel bepaalt op welke datum de vaststelling van een inbreuk op de politieverordening overgezonden moet worden, naargelang de ernst van de inbreuk, aan de procureur des Konings en/of de (gemeentelijke) sanctionerend ambtenaar.

De vaststelling wordt uiterlijk binnen twee maanden na de vaststelling bezorgd. De bepaling waarbij de vaststelling bezorgd moest worden binnen één maand vanaf de vaststelling, in het geval van een misdrijf op heterdaad, werd verwijderd uit de wettekst. Alle vaststellingen, ongeacht op ze bij heterdaad opgesteld zijn, worden dus binnen twee maanden bezorgd.

Artikel 25.

Wanneer de sanctionerend ambtenaar beslist dat na ontvangst van de vaststelling een administratieve procedure opgestart moet worden, wordt de overtreder per aangetekend schrijven ingelicht over de feiten, de mogelijkheden tot schriftelijk verweer, de mogelijkheden tot bijstand of vertegenwoordiging, het recht op inzage en het recht op een kopij. Het verweer kan ook mondeling gebeuren indien de voorziene geldboete hoger is dan 70 euro.

De wetgever verplicht om een mondeling gesprek te voeren met een minderjarige, ongeacht de hoogte van de geldboete, voor zover dat gevraagd wordt.

Artikel 52.

De minister van Binnenlandse zaken bracht eind 2015 een tweejaarlijks verslag uit in het federaal parlement over de toepassing van de GAS-wet. Daarin werd een overzicht gegeven van het aantal administratieve geldboetes, categorieën van inbreuken en de procedurele moeilijkheden. Het verslag kunt u hier vinden. Voortaan moet de minister dit verslag vijfjaarlijks uitbrengen. De VVSG verstuurde op 9 oktober zelf een algemene vragenlijst aan de gemeenten over de invoering van GAS.

15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet

Art. 3.

Gemeenschapswachten zijn belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit.

Daarbij konden gemeenschapswachten-vaststellers ook inbreuken vaststellen op gemeentelijke politieverordeningen, voor zover het ging om inbreuken die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties. Voortaan mogen ze dat ook doen voor bepaalde verkeersinbreuken op het stilstaan en parkeren. Die inbreuken worden bepaald in dit uitvoeringsbesluit bij de GAS-wet.

Deze vaststellers moeten voldoen aan minimale diplomavereisten en een opleiding gevolgd hebben, zoals bepaald in een ander uitvoeringsbesluit bij de GAS-wet.

Art. 8.

De gemeenschapswachten, de gemeenschapswachten-vaststellers en de gemeenteambtenaar belast met de leiding van de dienst gemeenschapswachten, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden (leeftijd, antecedenten, gewenst profiel, nationaliteit, beroepsonverenigbaarheid, aanwerving en opleiding). Binnen hun profiel wordt nu ook bepaald dat ze 'geen gevaar voor de openbare orde' mogen vormen. Het profiel zal worden nagegaan aan de hand van een psychotechnisch onderzoek en de aanwerving kan pas plaatsvinden na (positief) advies van de korpschef van de lokale politie.

Tom De Schepper

Navigatie