Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regelgeving “Gemeenschapsdienst” vernietigd door het Grondwettelijk Hof
​​​​​​​​Op 5 juli deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een beroep inzake de invoering van een gemeenschapsdienst in de leefloonwetgeving.

Art. 3 en 6, 2°, van de wet 21.07.2016 houdende wijziging van de wet 26.05.2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie worden vernietigd wegens schending van de bevoegdheidsregels uit de bijzondere wet 08.08.1980 tot hervorming der instellingen. De daarin voorziene mogelijkheid voor de OCMW's om gemeenschapsdienst op te nemen in de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI) met de sancties die daarmee gepaard gaan, behoort tot de bevoegdheid van het gewest en niet tot de bevoegdheid van de federale overheid.

Het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof de dato 5 juli 2018 (inforum 322576) heeft gezag van gewijsde (maw heeft zijn effect) vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 1 augustus 2018. Dit impliceert dat de bewuste bepalingen rond de gemeenschapsdienst geacht worden nooit bestaan te hebben.

In een omzendbrief van 26 juni 2018 (https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-arrest-nr-862018-van-het-grondwettelijk-hof)  wordt aangegeven dat de bewuste artikelen in de Wet (artikel 3/1 en 11 § 1 lid 5) en in het Koninklijk Besluit (artikel 14/1) worden aangepast en dat de Algemene Omzendbrief van 27 maart 2018 wordt herschreven.

In de omzendbrief staat eveneens dat de afgesloten GPMI's 'gemeenschapsdienst' herzien moeten worden binnen de 2 maanden na publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad. Dat wil zeggen voor 01.10.2018. Cliënten dienen zo snel als mogelijk ingelicht te worden dat de gemeenschapsdienst niet langer integraal deel uitmaakt van hun GPMI.

Wat betreft de practica voor het doorgeven van de dossiers  aan de POD MI en de desbetreffende codes verwijzen we graag naar de voornoemde omzendbrief.

Meer info bij peter.hardy@vvsg.be

Navigatie