Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Toegang kadastrale en andere gegevensbronnen: teken in op machtigingen VVSG
Wil uw bestuur nu of in toekomst toegang hebben tot de meest recente kadastrale gegevens, automatisch aktes of attesten laten opvragen door burgers, nummerplaten automatisch detecteren i.k.v. een gemoderniseerd  parkeerbeleid, ... dan heeft u ongetwijfeld de juiste machtigingen nodig om toegang te krijgen tot privacygevoeilige informatie. De VVSG heeft doorheen de jaren al heel wat algemene machtigingen bekomen. Het voortbestaan van deze algemene machtigingen staat met de nakende hervormingen van de privacycommissie op de helling. Concreet wil dit zeggen dat lokale besturen waarschijnlijk na 2017 niet langer kunnen intekenen op algemene machtigingen en rechtstreeks met de bronbeheerder een overeenkomst zullen moeten afsluiten. De bestaande machtigingen blijven gelden.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter gekend onder de term GDPR, treedt op 25 mei 2018 in werking. Dit heeft heel wat gevolgen voor de lokale besturen maar ook voor de werking van de privacycommissie. Op 31 maart is een ontwerp van wet tot hervorming van de privacycommissie principieel goedgekeurd. Volgens deze ontwerptekst zal niet alleen het stelsel van machtigingen door de sectorale comités van de privacycommissie worden afgeschaft, maar zullen lokale besturen ook niet langer kunnen aansluiten op een algemene machtiging na de inwerkingtreding van de wet. Aangezien we nog te weinig zicht hebben over de nieuwe procedures, raden we de lokale besturen aan om in de mate van het mogelijke in te tekenen op de bestaande algemene machtigingen van de VVSG.

 
Alvorens lokale besturen effectief met deze gegevens aan de slag kunnen gaan, dienen ze individueel in te tekenen op deze machtigingen. Hiervoor dient de veiligheidsconsulent van het bestuur per machtiging de nodige formulieren over te maken naar de privacycommissie. De beraadslagingen inclusief de formulieren kan men terugvinden op de site van de privacycommissie​​. Zodra aangesloten, wordt de gemeente als begunstigde van de algemene machtiging op de website gepubliceerd én behoudt men die machtiging, ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

 
Sectoraal comité van de federale overheidsdiensten

A) FO nr. 04/2017 9 maart 2017 (Recente kadastergegevens)
Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Vlaamse steden en Gemeenten, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door de steden en gemeenten


B) FO nr. 14/2016 21 januari 2016 (DIV i.kv. parkeerretributies voor gemeenten)
Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn - Herziening van de beraadslaging FO n° 05/2015 van 19 maart 2015

 

C) FO nr. 02/2016 21 januari 2016 (DIV i.kv. parkeerretributies voor private concessiehouders)
Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging en tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen betreffen, van de beraadslaging FO nr. 17/2010 van 21 oktober 2010 (AF-MA-2015-099)


D) FO nr. 18/2015 28 mei 2015 (DIV i.k.v. GAS-boetes)
Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Directie Inschrijving van Voertuigen (hierna de "DIV") voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen

 

Sectoraal comité van het rijksregister

A) RR nr. 13/2013 13 februari 2013 (Rijksregistergegevens van niet-inwoners)
Aanvraag van de VVSG ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken

B) RR nr. 107/2017 10 december 2014 (Rijksregistergegevens voor hulpverleningszones)
Aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken ten behoeve van de hulpverleningszones om toegang te hebben tot het Rijksregister voor het beheer van de facturering van hun prestaties en de daarmee verband houdende geschillen en voor personeelsbeheer

C) RR nr. 28/2009 18 mei 2009 (Rijksregistergegevens voor bibliotheken)
Aanvraag van Bibnet ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden

 

Sectoraal comité Sociale Zekerheid

 Alle gemeenten en provincies hebben toegang tot de mededeling van het recht op verhoogde tegemoetkoming uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), door een algemene machtiging van het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid: ASZ 029/2001.

Er moet echter wel nog een officiële schriftelijke vraag ingediend worden bij de KSZ. Hoe dat te doen staat uitgelegd op de website van de KSZ. Hierbij moet zeker vermeld worden dat dit via de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) zal verlopen.

 

ward.vanhal@vvsg.be

Navigatie