Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Eindelijk subsidie voor lokaal loket kinderopvang
​​​De Vlaamse Regering zet in op toegankelijke kinderopvang. Om die toegankelijkheid te garanderen zijn lokale loketten kinderopvang cruciaal. De Vlaamse Regering heeft op 20 juli principieel​ beslist een subsidie te geven aan elk lokaal loket kinderopvang dat aan de subsidievoorwaarden voldoet. 

Het decreet van 20 april 2012 houdende kinderopvang van baby’s en peuters bevatte al het decretaal kader voor de oprichting van lokale loketten kinderopvang. Deze lokale loketten moeten de zoektocht naar kinderopvang vergemakkelijken voor de gezinnen en zo de toegankelijkheid tot kinderopvang verbeteren. Met de principiële goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie aan het lokaal loket kinderopvang op 20 juli 2018 kunnen deze lokale loketten nu ook een subsidie krijgen, als ze voldoen aan de subsidievoorwaarden. 

Toegankelijkheid verhogen​

Lokale loketten kinderopvang zijn een belangrijke hefboom om de toegankelijkheid van kinderopvang te verbeteren. Het zijn neutrale informatie- en ondersteuningspunten voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang, in de vorm van een netwerk van actoren relevant voor kinderopvang. Het decreet over opvang van baby's en peuters voorziet in één lokaal loket per gemeente, maar tot op heden blijkt er slechts in één op de vijf gemeenten een lokaal loket actief, omdat lokale besturen wachten op duidelijke richtlijnen en ondersteuning. De Vlaamse Regering keurt in dat kader principieel het besluit goed om Kind en Gezin een subsidie te laten toekennen aan elk lokaal loket kinderopvang. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.​

Opdrachten lokaal loket kinderopvang

​Samengevat, zijn de opdrachten van een lokaal loket kinderopvang vierdelig: 

1° het coördineren van de registratie van vragen naar opvangplaatsen

Cruciaal is de registratie van het aantal unieke opvangvragen (unieke identificatie) met vermelding van het aantal onbeantwoorde vragen. Daarbij wordt een aantal specifieke types opvangvragen in de verf gezet. Doelstelling is dat het lokaal loket naast kwetsbare gezinnen ook specifieke aandacht geeft aan andere opvangvragen waarvoor extra ondersteuning aangewezen is: dringende kinderopvang, flexibele openingstijden, voorrangsgroepen en inclusieve kinderopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Voor deze specifieke opvangvragen wordt een aparte registratie gevraagd. De informatie die op die manier geregistreerd wordt is waardevol, zowel voor het lokale bestuur en alle organisaties die deelnemen aan de lokale samenwerking, als voor Kind en Gezin in het kader van de programmatie.

2° het informeren van de gezinnen over vrije opvangplaatsen. Belangrijk hierbij is de aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen en de vraag naar flexibele opvangplaatsen. 

3° het actief investeren in het uitbouwen van een netwerk met de organisatoren van kinderopvang en instanties die werken met gezinnen met jonge kinderen en die mogelijk een behoefte aan kinderopvang kunnen hebben. Het lokaal loket kinderopvang kan dan ook actieve ondersteuning bieden aan gesubsidieerde kinderopvangvoorzieningen in kader van het realiseren van de voorrangsregels (vermeld in artikel 8 en 9 van het decreet van 20 april 2012 en verder gespecificeerd in artikel 22, 23 en 38 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013).

Het is de bedoeling dat het lokaal loket kinderopvang gestalte krijgt in afstemming met het Huis van het Kind, dat dienstverlening aan gezinnen met kinderen samenbrengt en waar het lokaal loket kinderopvang dus best een plaats in krijgt. Het lokaal loket kinderopvang is geen verplichte partner van het Huis van het Kind, maar er wordt minimaal verwacht dat er afstemming plaatsvindt​.

4° het bundelen van beschikbare informatie over de realiteit inzake vraag en het vastgestelde vrije aanbod in functie van informatie en advies ter zake aan de lokale besturen, de kinderopvangvoorzieningen en Kind en Gezin. Daarom wordt gevraagd dat het lokaal loket kinderopvang deze informatie openbaar zou maken en jaarlijks digitaal zou rapporteren aan Kind en Gezin.

Om een subsidie te krijgen moet het lokaal loket kinderopvang: 

1° een specifieke aanvraag doen bij Kind en Gezin; 

2° de vorm aannemen van een rechtspersoon zonder winstoogmerk, om een goede controle op de besteding van de middelen mogelijk te maken;

3° de opdrachten effectief opnemen.​

Elke lokale actor relevant voor kinderopvang kan de organisatie van het lokaal loket kinderopvang op zich nemen. Bij gebrek aan initiatief neemt het lokaal bestuur deze opdracht op. Hoe het lokaal loket concreet vorm krijgt en wie welke rol precies opneemt, is dus voorwerp van lokaal overleg tussen het lokaal bestuur – in zijn lokale regierol – organisatoren kinderopvang en het Huis van het Kind. 

Ook buitenschoolse opvang

Er wordt van het lokaal loket kinderopvang ook verwacht dat ze gezinnen kunnen informeren over het aanbod aan buitenschoolse opvang, naast het aanbod aan kinderopvang van baby’s en peuters.

Subsidiebedrag

De verdeling van het globale budget (​ 1,118 miljoen euro) en de berekening van de subsidie per lokaal loket gebeurt op basis van de indicatoren die ook gehanteerd worden voor de subsidieberekening van het Huis van het Kind. Het gemiddeld bedrag van de subsidie bedraagt 3.413,97 euro. Er wordt geïndexeerd en vijfjaarlijks herberekend.​ De subsidie gaat ten vroegste in op 1 april 2019. 

Nu al actief als lokaal loket? 

Kind en Gezin zal een globaal overzicht van alle bestaande, werkende lokale loketten opnemen op de website van Kind en Gezin. Elk functionerend lokaal loket kinderopvang kan zich dus melden bij Kind en Gezin, ook als het (nog) geen subsidie krijgt zoals voorzien door het voorliggend ontwerp van besluit.

Subsidie-aanvraag 

VVSG-Steunpunt Kinderopvang plant in overleg met Kind en Gezin infosessies over het lokaal loket kinderopvang en de subsidie-aanvraag in het najaar van 2018. 

Reactie VVSG

Op woensdag 28 maart 2018 werd het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering, houdende toekenning van een subsidie aan het Lokaal Loket Kinderopvang al voorgelegd aan het Raadgevend Comité bij Kind en Gezin. Naar aanleiding daarvan bezorgde de VVSG al een aantal bezorgdheden aan Minister Vandeurzen.

 

1. We vragen dat lokale besturen (in overleg met de lokale partners) zelf kunnen bepalen hoe ze vorm geven aan de opdrachten van het lokaal loket kinderopvang. Dat kan in de Huizen van het Kind of één van de antennes, dat kan binnen het Sociaal Huis of op een andere wijze bijvoorbeeld via een digitaal loket of via brugfiguren. De Vlaamse overheid hoeft in de regelgeving niet op te nemen hoe de aan het lokaal loket toegeschreven opdrachten en doelstellingen worden gerealiseerd.

 

De VVSG vraagt dat lokale besturen aanvullend een advies kunnen geven aan Kind en Gezin over wie de organisator wordt van het lokaal loket.

 

Deze voorstellen moeten het mogelijk maken dat de lokale loketten een instrument worden in het lokaal sociaal beleid en in het garanderen van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening (ook gekoppeld aan de opdrachten die een lokaal bestuur krijgt in het decreet lokaal sociaal beleid).

Aan deze opmerking is grotendeels tegemoet gekomen. 

 

2. We juichen toe dat Vlaanderen een budget van jaarlijks 1.050.00 euro toekent om de lokale loketten vorm te geven. We vragen snel zicht per gemeente op het beschikbaar budget zodat lokale besturen concreet weten waar ze aan toe zijn.

Graag geven wij nog mee dat dit beschikbaar budget voor het realiseren van een “outreachende” aanpak met bijvoorbeeld brugfiguren wellicht ontoereikend is.

 

3. Wij vragen dat er op Vlaams niveau werk gemaakt wordt van een software die de lokale loketten kinderopvang kunnen gebruiken om de opvangvragen van ouders te registreren en om het opvangaanbod te koppelen aan de opvangvraag.​

De VVSG stelt vast dat in dit op de Vlaamse regering principieel goedgekeurde besluit sterk de focus ligt op gegevensverzameling. Gegevens die cruciaal zijn voor het vorm geven aan het beleid. Maar de VVSG wil absoluut vermijden dat deze gegevensverzameling ten koste gaat van de meest prioritaire opdracht van het lokaal loket, zijnde gezinnen helpen in het vinden van kinderopvang. 

Meer info? Ann Lobijn, ann.lobijn@vvsg.be

Navigatie