Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hervorming zorg: 49 eerstelijnszones voor 245 gemeenten
Ongeveer een jaar geleden, op 16 februari 2017, maakte minister Vandeurzen zijn beleidsvisie op het eerstelijnslandschap van de toekomst bekend tijdens de conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg'. Het eerstelijnslandschap herstructureren en vereenvoudigen om een betere, integrale zorg voor personen met een zorgnood te realiseren was de centrale doelstelling.

Een belangrijke stap in de hervorming van de eerste lijn was de afbakening van eerstelijnszones. Begin juli 2017 verscheen de oproep tot afbakening van eerstelijnszones (inforumnr. 313195), geografisch afgebakende zones van ongeveer 75.000-125.000 inwoners. Tot 31 december 2017 kregen de eerstelijnsactoren (lokale besturen, huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, diensten voor gezinszorg, woonzorgcentra, enzovoort) de kans om een zone voor te stellen, waarbinnen ze een versterkte samenwerking willen realiseren.

Resultaat van de oproep tot afbakening 

Het agentschap Zorg en Gezondheid ontving op 31 december 2017 55 aanvragen voor een eerstelijnszone. Na een evaluatie van de ontvankelijkheids- en motivatiecriteria keurde het Agentschap 49 projecten voor de vorming van eerstelijnszones goed. Vandaag zijn dus al 49 eerstelijnszones afgebakend, goed voor 245 van de 308 Vlaamse gemeenten. De overige gemeenten sluiten in de komende maanden aan, of zullen hun eigen zone vormen.

ELZ07032018.jpg 

In de goedkeurde eerstelijnszones kunnen de actoren in gezondheid, zorg en welzijn de eerste stappen zetten naar het inhoudelijk project voor en met personen met een zorgnood. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor in ondersteuning via:

  • 8 Transitiecoaches die de eerstelijnsactoren en lokale besturen begeleiden en ondersteunen bij het maken van afspraken over samenwerking en doelstellingen van de eerstelijnszones.
  • De personeelsleden van de huidige SEL's, GDT's en LMN's.
  • Een projectsubsidie van 12.000 euro als werkingsbudget voor elke goedgekeurde eerstelijnszone.

 

Beknopte analyse van de ingediende voorstellen

We maakten al een beknopte analyse van het Vlaamse landschap van eerstelijnszones en de goedgekeurde eerstelijnszones. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we u graag naar het document in bijlage.

In Limburg zijn zes van de voorgestelde zones goedgekeurd, één zone is goedgekeurd onder voorbehoud van wijzigingen. Een voorstel, Noord-Limburg, is voorlopig goedgekeurd noch afgekeurd (on hold).

In de provincie Antwerpen zijn zes eerstelijnszones goedgekeurd, en drie zones onder voorbehoud van wijzigingen. In het oosten en het zuiden van de provincie Antwerpen zijn voorlopig nog geen eerstelijnszones goedgekeurd; van de Kempen tot Mechelen moeten dus ongeveer 40 gemeenten nog ingedeeld worden in eerstelijnszones.

In Oost-Vlaanderen zijn 10 van de ingediende voorstellen goedgekeurd, en twee voorstellen zijn goedgekeurd onder voorbehoud van wijzigingen. Een ingediend voorstel is niet goedgekeurd omdat de engagementsverklaringen van de eerstelijnsactoren ontbraken. Twee gemeenten in Oost-Vlaanderen moeten nog toegevoegd worden aan één van de goedgekeurde eerstelijnszones.

Zeven eerstelijnszones zijn al goedgekeurd in West-Vlaanderen, en nog eens vijf zones zijn goedgekeurd onder voorbehoud van wijzigingen. Een ingediend voorstel is geweigerd omwille van een te laag inwonersaantal in de voorgestelde eerstelijnszone. Vier gemeenten moeten nog toegevoegd worden aan één van de goedgekeurde eerstelijnszones.

Tot slot in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn acht eerstelijnszones goedgekeurd, en één eerstelijnszone onder voorbehoud van wijzigingen. Drie ingediende voorstellen zijn voorlopig nog niet goedgekeurd, maar ook niet geweigerd (on hold).

Navigatie