Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Integratiemonitor: financiële ondersteuning lokaal integratiebeleid nodig
​Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen publiceerden de derde editie van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor. De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor bundelt administratieve en andere statistische gegevens over migratie en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen.  Enkele bevindingen: Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Begin 2016 is 20,5% van de bevolking in het Vlaamse Gewest van buitenlandse herkomst. Het gaat om de som van het aantal personen met een huidige buitenlandse nationaliteit (vreemdelingen), van het aantal personen die als vreemdeling zijn geboren en ondertussen Belg zijn geworden en van het aantal als Belg geboren personen met minstens één ouder met een buitenlandse geboortenationaliteit. Dat aandeel ligt 5 procentpunten hoger dan in 2009. In de jongere leeftijdsgroepen ligt het aandeel hoger: 37% van de 0- tot 5-jarigen is van buitenlandse herkomst; bij de 6-tot 11-jarigen gaat het om 34% en bij de 12- tot 17-jarigen om 30%. Globaal wordt Vlaanderen gekenmerkt door een sterke immigratie vanuit de andere EU-landen (63% van de immigranten is afkomstig uit een EU-land). Bij de niet-EU-nationaliteiten valt in 2016 het hoge aantal Syrische immigranten op.  Tussen 2015 en 2016 is het aantal asielzoekers in België sterk gedaald (van 39.000 tot iets minder dan 15.000).

Liefst in 35 gemeenten is meer dan 30 % van de bevolking van buitenlandse herkomst,  bij 64 gemeenten is dat tussen 15 en 30 procent, bij 79 gemeenten is dat tussen de 10 en 15 %. Heel wat gemeenten beantwoorden dus aan één van de subsidievoorwaarden die het integratiedecreet destijds vooropstelde, met name  dat minstens 10% of 1000 inwoners van de gemeenten van buitenlandse herkomst  zijn ​(de Nederlanders uitgezonderd).

De VVSG roept Vlaanderen op om de gemeenten financieel te ondersteunen die een lokaal integratiebeleid willen voeren. Een Vlaams integratiebeleid hangt immers nauw samen met de uitvoering van een lokaal integratiebeleid. Vandaag ondersteunt Vlaanderen maar 57 gemeenten terwijl een veelvoud in principe  recht heeft op deze ondersteuning. Bij de inkanteling van de sectorale middelen in het gemeentefonds bleef het aantal gemeenten die een subsidie kreeg bevroren op 57, hoewel in 2014 liefst 51 gemeenten lieten weten ook graag werk te maken van een lokaal integratiebeleid en  de subsidievraag stelden, maar wegens budgettaire redenen niet kregen. Voor deze gemeenten is een financiële ondersteuning nodig voor het voeren van lokaal integratiebeleid en het uitvoeren van de regietaak die Vlaanderen lokale besturen heeft gegeven. De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor stelt op heel wat domeinen een herkomstkloof vast. Lokale besturen willen hier werk van maken, maar ondersteuning en samenwerking met Vlaanderen is hierbij nodig.

Navigatie