Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Decreet lokaal bestuur: waar staan we vandaag?
​Op 30 juni keurde de Vlaamse regering een tweede keer het voorontwerp van decreet lokaal bestuur goed. Op welke punten verschilt die tekst van de versie van 24 februari? De VVSG zocht het voor u uit.

Momenteel buigt de Raad van State zich over het decreet lokaal bestuur. Een advies komt er wellicht pas in de loop van september, want het voorontwerp telt ruim 600 artikels.

Intussen heeft de VVSG zich wel al over de tekst gebogen. De conclusies van dat analysewerk liggen vervat in deze presentatie. Op politiek vlak zijn er nauwelijks verschillen. De voorzitter van de gemeenteraad zal verplicht worden om briefwisseling die bestemd is voor de raad aan de raadsleden te bezorgen. Verder worden de leden van de districtscolleges nu ook officieel gewoon 'districtsschepen', een titel die ze in de volksmond al langer hadden. Het hoofd van de organisatie zal algemeen-directeur heten, en niet langer secretaris-directeur. Voor de aanstelling van de algemeen en financieel directeur (de opvolger van de financieel beheerder) krijgen besturen ook de mogelijkheid om extern te werven. Er verdwijnen enkele tuchtsancties en de zwaarste sanctie, de afzetting, kan alleen na het plegen van een misdrijf.

De belangrijkste verschillen liggen op het vlak van de intergemeentelijke samenwerking, met de geplande beperking van de raden van bestuur tot vijftien leden, de verplichte aanwezigheid van ten minste één derde leden van het andere geslacht en de mogelijkheid om onafhankelijke bestuurders aan te stellen. Een en ander zal ook gelden voor de publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van OCMW's.

Jan Leroy

Navigatie